• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΕΥΤΕΡΑ 11/09/2017 και ώρα 13:30 7/9/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

    

                                        Αλεξανδρούπολη   07/09/2017

                        Αριθ. Πρωτ.  :  41832

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ.  Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

    Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ  11/09/2017 και ώρα 13:30,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

              1. Έγκριση 2ου Πρακτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού και κατακύρωση σύμβασης για το έργο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ  Δ.Ε. ΦΕΡΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00    (με Φ.Π.Α.). (Εισηγ. κ. Αμοιρίδης Ισίδωρος)

 

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης , όρων διακήρυξης και  τρόπου εκτέλεσης της  προμήθειας ,για την προμήθεια  αθλητικού εξοπλισμού - προμήθεια και τοποθέτηση σταθερών οργάνων γυμναστικής και ανταλλακτικών εξωτερικού χώρου σε οικοπάρκο  Αλτιναλμάζη ,Μαΐστρο, Νίψα, Παλαγία  και Φέρες . (Εισηγ. κ. Γρηγοράκη Βαρβάρα )

 

3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών για την προμήθεια καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για το 2018 και το 2019. (Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία )

 

4. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2018 και 2019.(Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

 

5.Υλοποίηση Σεμιναρίου ΛΑΕΚ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος )

 

6.Αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο 4/θ Ειδικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Καναρίδης Ευάγγελος)

 

7.Ανάκληση της 91/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής που αφορά  την Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  για  την προμήθεια λυόμενης μεταλλικής κερκίδας 2 σειρών & 100 θέσεων για προθερμαντήριο Μαΐστρου». (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)

 

 

 

 

    Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ