• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε TAKTIKH συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΕΥΤΕΡΑ 04/09/2017 και ώρα 13:00 31/8/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

                   Αλεξανδρούπολη 30/08/2017

                  Αριθ. Πρωτ. : 40087

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ 04/09/2017 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση άσκησης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ Σταυρούλας Γιαννακίδου του Γεωργίου….34 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης (αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης –διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ). (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος , όρων διακήρυξης , του τρόπου εκτέλεσης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια αρδευτικού υλικού συντήρησης χώρων πρασίνου. (Εισηγ. κ. Μανωλίκας Δρόσος )

3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη οριστικών αναδόχων της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και συναφή).(Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου της προμήθειας προκατασκευασμένων οικίσκων αποδυτηρίων γηπέδων Φερών και Νίψας. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

5. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου της προμήθειας χρωμάτων – υλικών χρωματισμού και συναφών.(Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

6. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως διαμορφώθηκαν μετά και από την 9η Αναμόρφωση. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

7. Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξανδρούπολης για το οικονομικό έτος 2018 . (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

8. Ακύρωση της υπ΄αριθ. 112/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον “Ορισμό υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000 Ευρώ σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Αλεξ/πολης , (για την προμήθεια των καρτών ψηφιακών ταχογράφων)” . (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κων/νος)

9. Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000 Ευρώ σε μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Αλεξ/πολης , (για την προμήθεια των καρτών ψηφιακών ταχογράφων)” . (Εισηγ. κ. Πατλακίδης Κων/νος)

10. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου : ' ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ' (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πληρωμής φόρου Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Κυρτσίδης Αργύρης)

12. Έγκριση αποτελέσματος πρώτου σταδίου διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων κάδων. (Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ