• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΕΥΤΕΡΑ 31/07/2017 και ώρα 13:45 27/7/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

 

    

                                        Αλεξανδρούπολη   27/07/2017

                        Αριθ. Πρωτ.  :  34801

    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ.  Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

    Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ 31/07/2017 και ώρα 13:45,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

 

1. Έγκριση Απολογισμού - Ισολογισμού οικονομικού έτους 2016.(Διαχειριστική περίοδος 01/1/2016-31/12/2016). (Εισηγ. κ. Μανάργιας  Γ. – Κυρτσίδης Α.)

 

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων για το Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα για τα έτη 2018 και 2019. (Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

 

3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών για την προμήθεια τροφίμων για το 2018 και το 2019. (Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

 

4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου της προμήθειας αναλωσίμων, λοιπών αναλωσίμων και μεταλλικών ελασμάτων. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

 

5. Έγκριση πρακτικού πρώτου σταδίου διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων – υλικών χρωματισμού και συναφών. (Εισηγ. κ. Γκουβέντα Έλσα)

 

6. Ανάκληση της 189/2017 Α.Ο.Ε. που αφορά  την «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος , όρων διακήρυξης , του τρόπου εκτέλεσης και διάθεσης πίστωσης για  προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείων πρασίνου- γηπέδων του  Δήμου Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος)

 

7. Ανάκληση της 217/2017 Α.Ο.Ε. που αφορά  την «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου εκτέλεσης με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού  για  την προμήθεια 'Προμήθεια κλαδοθρυμματιστή'».(Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος)

 

8. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, του τρόπου εκτέλεσης και διάθεσης πίστωσης για  “Προμήθεια  φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων ”.(Εισηγ. κ. Μανωλίκας Δρόσος)

 

9. Έγκριση τεχνικής περιγραφής και τρόπου εκτέλεσης - απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΙΣΥΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

10.Έγκριση τεχνικής περιγραφής και τρόπου εκτέλεσης - απευθείας ανάθεση του έργου:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ» ».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

11. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και  των ορών διακήρυξης της εργασίας :    ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ”. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

12. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης «Χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική διαχείριση αιτημάτων πολιτών και ψηφιακής πόλης».(Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)

 

13. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης , έγκριση των  τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια  “ Προμήθεια ειδικών μηχανημάτων διαγράμμισης ” . (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ιωάννης)

 

14.   Έγκριση  πρακτικού συνοπτικού (πρόχειρου)  μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου : 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟ  Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ '.(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

15. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του τρόπου εκτέλεσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και καταγραφή των στοιχείων τους σε τεχνικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

 

 

 

    Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΛΑΜΠΑΚΗΣ