• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 23/05/2017 και ώρα 13:00 19/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αλεξανδρούπολη 19/05/2017

Αριθ. Πρωτ. : 21335

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6. κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ 23/05/2017 και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010) , για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, έγκριση μελέτης και διάθεσης πίστωσης για την 48/2017 μελέτη με τίτλο:

α) «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης – εκπαίδευσης εγκατεστημένων εφαρμογών λογισμικού»

β) «Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού» (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κων/νος)

2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης του έργου: “ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ”.(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

4.Έγκριση του πρακτικού συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΡΩΝ» .(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

5. Έγκριση του πρακτικού συγκρότησης της επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ».(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

6.Λήψη απόφασης Ο.Ε. έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ» Δήμου Αλεξανδρούπολης , έτους 2017.(Εισηγ. κ. Γκουβέντα Ελισάβετ)

7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια μαρμάρων για το ηρώο Τ.Κ. Δωρικού. (Εισηγ. κ. Σούλτας Χαράλαμπος)

8. Έγκριση του Πρακτικού Συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού του: ' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ '.(Εισηγ. κ. Αθανασίου Αντωνία)

9. Λήψη απόφασης Ο.Ε. έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ζωοτροφών του Δήμου Αλεξανδρούπολης , έτους 2017.(Εισηγ. κ. Γκουβέντα Ελισάβετ)

10. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών 2017. (Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

11. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως διαμορφώθηκαν μετά και από την 5η Αναμόρφωση. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

12.Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ»(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ