• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η των πινάκων κατάταξη & βαθμολογίας 17/5/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Αλεξ/πολη  17-05-2017                  

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                                                                       

«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Δ.τ. «ΠΟΛΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»

 ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Δ/νση   : Γ. Καρτάλη 2                                                                  

Πληρ.   : Μοσχίδου Α.                                               

Τηλ.     : 25510-83012,53225                                                      

FAX    : 25510-38713                                                           

E-MAIL: ps@alexpolis.gr                                                  

                                                                                                                                                                     

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

 

Kατά των πινάκων κατάταξη & βαθμολογίας   για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 με αρ. πρωτ. 282/14-02-2017 ,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε προθεσμία  δέκα ( 10 )  ημερών  (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) που αρχίζει από την επομένη ημέρα  της ημερομηνίας ανάρτησης των πινάκων.

 

Η ένσταση γίνεται με κατάθεσή  της  ή με αποστολή συστημένης επιστολής, απευθείας στο  ΑΣΕΠ  ΑΘΗΝΑΣ.

 

Για να εξεταστεί η ένσταση πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ  (20,00 €) που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε  από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

       

Ημερομηνία ανάρτησης πινάκων   Τετάρτη   17-05-2017

 

Η  Δ/νση  του  ΑΣΕΠ   ΑΘΗΝΑΣ   είναι :

 

ΑΣΕΠ

ΠΟΥΛΙΟΥ 6

ΑΘΗΝΑ

Τ.Θ. 14307

Τ.Κ. 11510

 

Αλεξ/πολη   17 – 05 – 2017

Η   Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διοικητικού-Οικονομικού

 

Καρυώτου Χρυσούλα