• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 09/05/2017 και ώρα 12:30 5/5/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           

Πληροφορίες   :  Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail           : ntolioulitsa@yahoo.gr

                                      Αλεξανδρούπολη       05/05/2017

                        Αριθ. Πρωτ.  :   18866

    

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

         ΠΡΟΣ:

  1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

  2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

  3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

  5. κ. Μπίκο Χρήστο

  6. κ. Τρέλλη Φανή

  7. κ.  Γουμενίδη Ευάγγελο

  8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1.Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6. κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

  7. Εισηγητές των θεμάτων:

    

 

    Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ  09/05/2017 και ώρα 12:30,  στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου σε  ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Αλεξανδρούπολης,(σύμφωνα με την παρ. 6 ,  του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010)  , για συζήτηση των  θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως διαμορφώθηκαν μετά και από  την 4η Αναμόρφωση (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)

 

2. Έγκριση ή μη πρακτικού διεξαγωγής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την ανάθεση της Εργασίας Συντήρησης και Επισκευής Ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου(Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθ.)

 

 

3. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την ανάδειξη οριστικών αναδόχων στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δήμου Αλεξανδρούπολης, έτους 2017.(Εισηγ. κ. Γκουβέντα Ελ.)

 

4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων  (Εισηγ. κ. Πολυμερούδης Αρ.)

 

5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια Σκυροδέματος» (Εισηγ. κ. Αθανασίου Αντωνία)

 

6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια Ψυχρού & Θερμού ασφαλτόμίγματος» (Εισηγ. κ. Αθανασίου Αντωνία)

 

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης , έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια λατομικών προϊόντων Δήμου Αλεξανδρούπολης για το 2017(Εισηγ. κ. Αθανασίου Αντωνία)

 

 

       Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

 

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ