• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 2016 3/5/2017
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ι.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο οικονομικό έτος 2016 η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών λειτουργώντας με γνώμονα την ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, προέβη στις εξής κυριότερες ενέργειες:

 

·      Εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις Αναμορφώσεις του Προϋπολογισμού σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν.

·      Υπέβαλε στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριμηνιαίες Εκθέσεις Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού.

·      Απέστειλε τα προβλεπόμενα Μηνιαία Οικονομικά Στοιχεία στους ανάλογους φορείς μέσω της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

·      Τήρησε το Μητρώου Δεσμεύσεων.

·      Τήρησε το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα και την Αναλυτική Λογιστική.

·      Κατάρτισε και Δημοσίευε Ισολογισμό προηγ. χρήσης κατόπιν ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

·      Τήρησε  φυσική και λογιστική αποθήκη για την παρακολούθηση κατ’ αξία και ποσότητα των υλικών που προμηθεύεται και διακινεί ο δήμος.

·      Κατάρτισε τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του επόμενου οικονομικού έτους 2017.

·      Επαναβεβαίωσε υφιστάμενους Χρηματικούς Καταλόγους (απαιτήσεις από εισπρακτέα υπόλοιπα περασμένων ετών)  συνολικού ύψους 8.835.701,45 €.

·      Συνέταξε και Βεβαίωσε νέους Χρηματικούς Καταλόγους συνολικού ύψους 853.908,84 €.

 

 

ΙΙ.  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Κωδικός Ομάδας
Εσόδων

Περιγραφή Εσόδων

Αρχικός
Προϋπ/μός

Τελικός
Προϋπ/μός
(με αναμ/σεις)

Βεβαιωθέντα
Έσοδα

Εισπραχθέντα
Έσοδα

0

Τακτικά Έσοδα

27.996.399,70 

29.134.652,26 

29.337.944,46 

29.160.673,79 

1(πλην 13)

Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

1.072.757,16 

2.385.990,82 

1.498.548,57 

1.460.309,61 

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

1.141.294,44 

1.485.573,85 

1.852.360,23 

1.492.590,69 

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

8.300.055,48 

8.835.467,45 

8.835.701,45 

590.909,46 

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων

4.457.649,84 

4.452.509,90 

3.968.049,78 

3.968.049,78 

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους

2.000.000,00 

6.961.266,05 

6.961.266,05 

6.961.266,05 

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

1.489.690,00 

4.016.637,72 

1.957.573,40 

1.957.573,40 

Σύνολο

46.457.846,62 

57.272.098,05 

54.411.443,94 

45.591.372,78 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

 

Ι.  Λειτουργικά Έξοδα

 

Κωδικός Ομάδας
Εξόδων

Περιγραφή Εξόδων

Αρχικός
Προϋπ/μός

Τελικός
Προϋπ/μός
(με αναμ/σεις)

Τιμ/θέντα (1)

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

 

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

9.099.746,66 

9.169.100,58 

8.760.632,02 

8.610.096,76 

8.610.096,76 

 

61,62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

2.404.650,28

4.118.224,03

3.055.630,42

2.844.833,77

2.844.833,77

 

63,64

Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

1.638.745,48

2.206.423,64

1.440.811,74

943.799,99

943.799,99

 

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

36.100,00

36.100,00

35.772,78

34.266,71

34.266,71

 

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

1.349.172,62

2.983.613,52

1.377.006,87

996.129,20

996.129,20

 

67,68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

14.656.686,19

15.263.302,32

14.145.472,14

14.134.589,67

14.134.589,67

 

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

2.000.000,00

2.027.952,47

1.487.696,08

1.107.300,48

1.107.300,48

 

82,85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

12.184.743,54

12.803.329,88

4.031.631,86

4.031.446,86

4.031.446,86

 

Σύνολο  (Ι)

43.369.844,77

48.608.046,44

34.334.653,91

32.702.463,44

32.702.463,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. Επενδύσεις

 

Κωδικός Ομάδας
Εξόδων

Περιγραφή Εξόδων

Αρχικός
Προϋπ/μός

Τελικός
Προϋπ/μός
(με αναμ/σεις)

Τιμ/θέντα (1)

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

 

71

Αγορές

246.600,00

1.825.862,67

671.955,34

576.027,77

576.027,77

 

73

Έργα

1.207.700,00

4.933.012,92

1.770.146,84

1.634.239,86

1.634.239,86

 

74

Μελέτες

30.000,00

608.437,54

359.587,49

347.687,49

347.687,49

 

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

0,00

9.200,00

9.141,60

9.141,60

9.141,60

 

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

1.226.980,00

1.250.980,00

1.249.988,33

1.249.988,33

1.249.988,33

 

Σύνολο (ΙΙ)

2.711.280,00

8.627.493,13

4.060.819,60

3.817.085,05

3.817.085,05

 

9111

Αποθεματικό

376.721,85

36.558,48

0,00

0,00

0,00

 

Γενικό σύνολο εξόδων

46.457.846,62

57.272.098,05

38.395.473,51

36.519.548,49

36.519.548,49

 

(1)   Στο παραπάνω σύνολο τιμολογημένων δεν συμπεριλαμβάνονται παραστατικά ύψους 540.480,29 € τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα λόγω πράξης από την αρμόδια ελεγκτική αρχή. Ωστόσο η πιθανή μελλοντική υποχρέωση από τα εν λόγω παραστατικά λαμβάνεται ως δεδομένη μέχρι την τελική έκβαση της εκκρεμότητας.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο το σύνολο των μεταφερόμενων στο επόμενο έτος  οφειλών υπολογίστηκε ισόποσα αυξημένο και δημιουργήθηκαν ανάλογες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2017.

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Α

Β

Β προς Α

(ΕΚΤΕΛΕΣΗ)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  ΕΣΟΔΑ

95,01%

57.272.098,05 €

54.411.443,94 €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

79,60%

57.272.098,05 €

45.591.372,78 €

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ  ΕΣΟΔΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ

83,79%

54.869.587,46 €

45.591.372,78 €

 

 

 

 

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Α

Β

Β προς Α

(ΕΚΤΕΛΕΣΗ)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

67,04%

57.272.098,05 €

38.395.473,51 €

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

63,76%

57.272.098,05 €

36.519.548,49 €

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ

95,11%

38.395.473,51 €

36.519.548,49 €

 

 

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ) 31.12.2016

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 2016

571.923,71

 

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ)

8.080.776,50

 

ΣΥΝΟΛΟ

8.652.700,21

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ -  ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (1)

Α

Β

Α πλην Β

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

45.591.372,78 €

36.519.548,49 €

9.071.824,29 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

38.395.473,51 

(ΠΡΑΞΕΙΣ)         540.481,29 

38.935.954,80 

36.519.548,49 

2.416.406,31 €

 (1) Επάρκεια Χρηματικού Υπολοίπου για την κάλυψη των ανεξόφλητων υποχρεώσεων.

 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Α

Β

Α πλην Β

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ

-    ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ  ΟΦΕΙΛΩΝ

-    ΣΥΝΕΧ/ΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΟΜ.ΕΤΟΥΣ

-    ΣΥΝΕΧ/ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

-    ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΟΜ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

(ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ)

9.071.824,29 

4.551.611,07

4.520.213,22 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Έργα ολοκληρωμένα το 2016 

ž  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

ž  Προϋπολογισμός πράξης :  8.900.000  

ž  Συμβατική δαπάνη : 4.302.422,57 € (ΕΣΠΑ) & 698.638,86 Συμπλ. Σύμβ. (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ž  Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε σε χρήση το τέλος του 2016. Αφορούσε κατασκευή οδού συνολικού μήκους 2.732μ. και κόμβου σύνδεσης με την εθνική οδό.

 

ž  ΟΙΚΟΠΑΡΚΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ 

ž  Προϋπολογισμός πράξης : Ποσό μελέτης: 5.557.850, 94 €, Ποσό σύμβασης με Φ.Π.Α.: 2.507.958,92 € + 85.986,73 € (Αρχική Σύμβαση + Συμπληρωματική Σύμβαση)

ž  Χρηματοδότηση: Εθνικοί πόροι (συνεχιζόμενο)

ž  Φάση του έργου : Μέχρι το τέλος του 2016 είχε ολοκληρωθεί το 99% του έργου. Η βεβαίωση περαίωσης  εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2017

 

ž  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΦΕΡΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1984)

ž  Προϋπολογισμός πράξης: 845.970,80 €

ž  Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι Δ.Ε.Υ.Α.Α.

 

ž  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ

ž  Προϋπολογισμός πράξης  - Χρηματοδότηση :  Ποσό Σύμβασης: 2.967.109,06 € (χωρίς ΦΠΑ)

ž  Χρηματοδότηση: 1.Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007- 2013» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)(Ταμείο Συνοχής - Εθνικοί Πόροι )  2. Ίδιοι πόροι

ž  Φάση έργου :  Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε το 2015. Εντός του 2016 ολοκληρώθηκε και η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου.

 

ž  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ 500 ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ

ž  Προϋπολογισμός πράξης : 149.924,80  

ž  Συμβατική δαπάνη : 126.960,71 €

ž  Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε εντός του 2016.

 

ž  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ž  Προϋπολογισμός πράξης: 24.600,00 

ž  Συμβατική Δαπάνη : 14.022,00 €  - ΣΑΤΑ Σχολείων

ž  Πραγματοποιήθηκε η διαμόρφωση και περιμετρική  πλακόστρωση του  εξωτερικού  χώρου και η κατασκευή  ράμπας  Α.Μ.Ε.Α. του  Μουσικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης.

 

ž  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 

ž  Προϋπολογισμός πράξης : 139.728 € 

ž  Συμβατική Δαπάνη  :  129.691,20    

ž  Η προμήθεια αφορούσε την προμήθεια οκτώ (8) προκατασκευασμένων οικίσκων με τη διαμόρφωση των βάσεων έδρασης για τις ανάγκες της κατασκήνωσης Μάκρης. Ο κάθε οικίσκος έχει επιφάνεια 35 μ2  ,είναι πλήρης εγκαταστάσεων και καλύπτει τις ανάγκες 12 περίπου κατασκηνωτών.

ž  Την περίοδο που διανύουμε βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός, προϋπολογισμού 95.852 € για την προμήθεια πέντε (5) επιπλέον οικίσκων.

 

 

Έργα συνεχιζόμενα

ž  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΑΝ. ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ž  Προϋπολογισμός πράξης :  6.194.042,30 € 

ž  Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρωθεί η φάση 3α (αξιολόγηση – βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών). Μετά την εκδίκαση των προσφυγών , θα ακολουθήσει το τελευταίο στάδιο του διαγωνισμού (αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και  ανάδειξη προσωρινού μειοδότη).

 

ž  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ž  Προϋπολογισμός πράξης  : 200.000 

ž  Συμβατική δαπάνη : 90.395.89 € + 44.248.62 € Συμπλ. Συμβ.

ž  Πραγματοποιούνται οι επισκευές σε σχολικά  κτίρια  Α’βάθμιας &  Β’βάθμιας εκπαίδευσης. Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 80%.

 

ž  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΡΤΑΝ ΣΤΑΔΙΟΥ  'ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ'

ž  Προϋπολογισμός έργου : 20.000  

ž  Έχει γίνει ο διαγωνισμός του έργου και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.

 

ž  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Φ. ΚΟΣΜΑΣ

ž  Προϋπολογισμός πράξης :  25.000  

Έχει γίνει ο διαγωνισμός του έργου και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο

 

ž  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε ΦΕΡΩΝ

ž  Προϋπολογισμός πράξης  : 60.000   

ž  Έχει γίνει ο διαγωνισμός του έργου και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.

 

ž  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ž  Προϋπολογισμός πράξης : 74.200  

ž  Συμβατική δαπάνη : 37.100 €

ž  Έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο στις 22-12-2016 και αναμένεται η έναρξη εργασιών το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα

 

ž  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ Σ.Μ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ž  Προϋπολογισμός πράξης :  73.000   

ž  Έχει γίνει ο διαγωνισμός του έργου και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο.

 

ž  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΡΑΣ- ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ

ž  Προϋπολογισμός πράξης :  128.000  

ž  Συμβατική δαπάνη : 112.265,37€

ž  Έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του έργου

 

ž  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΒΑΝΤΑ

ž  Προϋπολογισμός πράξης :  29.372  

ž  Συμβατική δαπάνη : 23.831,50 €

ž  Οι εργασίες του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης 7.226,88 €

 

ž  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΘΕΙΑΣ – ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ

ž  Προϋπολογισμός πράξης :  13.602,24  

ž  Συμβατική δαπάνη : 13.027,18 €  &  Συμ. Συμβ.  5.225,53 €

ž  Έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του έργου

 

ž  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ž  Προϋπολογισμός πράξης :  20.000   

ž  Συμβατική δαπάνη : 18.200 €

ž  Έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο στις 22-12-2016 και αναμένεται η έναρξη εργασιών το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα 

ž  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ž  Προϋπολογισμός πράξης : 59.943,29  

ž  Έχει γίνει ο διαγωνισμός του έργου και αναμένεται η υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο. 

 

ž  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΑΛΟΥ

ž  Προϋπολογισμός πράξης : 40.000   

ž  Συμβατική δαπάνη : 22.800 €

ž  Έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο στις 21-12-2016 και αναμένεται η έναρξη εργασιών το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα 

 

ž  ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΜΕ  ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ

ž  Προϋπολογισμός πράξης :  70.000  

ž  Συμβατική δαπάνη : 61.309,06 €

ž  Έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο στις 11-10-2016 και αναμένεται η έναρξη εργασιών το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα    

 

ž   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ž  Προϋπολογισμός πράξης :  34.981,66   

ž  Συμβατική δαπάνη : 33.532,93 €

ž  Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 25% περίπου.

 

Έργα ενταγμένα

ž  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΓΕ ΤΟΥ Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ž  Προϋπολογισμός πράξης: 9.500.000   

ž  Εντάχθηκε με την 3428/2-8-16 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., στο Ε.Π. Αν. Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020

ž  Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός 12θέσιου Γυμνασίου και 12θέσιου Λυκείου (δυναμικότητας 360 μαθητών έκαστο) στο ΟΤ473Α (περιοχή ΚΕΓΕ) σε οικόπεδο 12.068,40 μ2. Τα δύο κτίρια θα έχουν συνολική επιφάνεια 6.385,82 μ2 (υπόγειο, ισόγειο και 1ος όροφος). Επίσης θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.

 

Έργα υπό διαδικασία ένταξης  

ž  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ “ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ”

ž  Προϋπολογισμός πράξης: 8.572.771.50   

ž  Με την 5965/2-12-16 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ., εγκρίθηκε το Πρακτικό Της Επιτροπής Αξιολόγησης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 3071/13-7-2016 (Ε.Π. Αν. Μακεδονίας & Θράκης 2014-2020).

ž  Η Στρατηγική Β.Α.Α. του Δήμου Αλεξανδρούπολης αποτελεί μια στοχευμένη και συγκεκριμένη προσέγγιση, η οποία συντάχθηκε με την εμπλοκή των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων της πόλης: Πολυκοινωνικό Δήμου Αλεξανδρούπολης, Τ.Ι.Ε.Δ.Α., Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ο.Λ.Α., Επιμελητήριο Έβρου, Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, Σωματείο Επαγγελματιών Εστιατορίων-Καφέ-Μπαρ Αλεξανδρούπολης, Αθλητικό Σύλλογος ΑμΕΑ ΚΟΤΙΝΟΣ, Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμΕΑ Ν. Έβρου, Ε.ΠΟ.Φ.Ε., Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης και Επαγγελματική Οργάνωση Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Αλεξανδρούπολης «Η ΟΜΟΝΟΙΑ». Επιδιώκει την αύξηση των επισκεπτών και των τουριστών στην Αλεξανδρούπολη και προσδοκά στην κοινωνική και οικονομική βελτίωση του τόπου μας. Ο στρατηγικός στόχος της Σ.Β.Α.Α. είναι να αποτελέσει η Αλεξανδρούπολη «ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» ώστε να αυξηθούν οι ροές Ελλήνων και αλλοδαπών επισκεπτών στο Δήμο.

ž  Η Σ.Β.Α.Α. Αλεξανδρούπολης έχει ως επιμέρους στόχους:

 • την ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη λειτουργία του κεντρικού πυρήνα της πόλης ως κινητήριας δύναμης στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου
 • την αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης εγκαταλελειμμένων αστικών ζωνών στις πολεοδομικές υποενότητες λιμένα και παραλίας
 • την άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης μέσω της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κοινωφελών δράσεων απασχόλησης, βελτίωσης ικανοτήτων και πολιτισμού
 • την προώθηση εφαρμογών καινοτομίας και ΤΠΕ στο αστικό περιβάλλον

ž  Οι πράξεις που πρόκειται να υλοποιηθούν ώστε να εκπληρωθούν οι παραπάνω στόχοι είναι οι:

 • Διαμόρφωση του χώρου της παραλίας
 • Ανάπλαση της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα
 • Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων
 • Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης
 • Έρευνα αρχιτεκτονικής αποκατάστασης κτιρίων
 • Ανάδειξη- Αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ
 • Εμπλουτισμό του αστικού εξοπλισμού
 • Ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης
 • Επιμόρφωση στελεχών του τουριστικού τομέα
 • Δομή υποστήριξης των επιχειρήσεων
 • Δημιουργία ταυτότητας της πόλης
 • Ανάπτυξη ψηφιακού τουριστικού οδηγού
 • Βελτίωση των υπηρεσιών προς τις ευπαθείς ομάδες
 • Δράσεις πολυπολιτισμικού χαρακτήρα
 • Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη
 • Δράσεις δικτύωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

ž  Οι ενέργειες της Σ.Β.Α.Α. περιλαμβάνουν:

 • Ανάπλαση 43 στρεμμάτων στην παραλιακή ζώνη με την κατασκευή ποδηλατοδρόμου, πεζόδρομου, πίστα skateboard, γήπεδα για handball και beach volley, παιδική χαρά, δημοτικά WC και εγκαταστάσεις σκίασης
 • Διαμόρφωση έκτασης 5.705 τ.μ. από το γήπεδο μέχρι το αναψυκτήριο «ΑΡΓΩ» με αποκατάσταση πεζοδρομίου, περιφραγμένο χώρο παιδικής χαράς και εγκαταστάσεις σκίασης
 • Αποκατάσταση τριών αποθηκών του ΟΣΕ και μετατροπή τους σε χώρους εκδοτηρίου εισιτηρίων του Ο.Λ.Α., έκθεσης και πώλησης τοπικών προϊόντων, χώρων εστίασης, καφέ, κινηματοθεάτρου και θεατρικής σκηνής
 • Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων κατά 1.995 μ.
 • Δημιουργία χώρου στάθμευσης 136 θέσεων
 • Επέκταση της πλατείας Φάρου σε μήκος 300 μ.
 • Τοποθέτηση επτά (7) συσκευών ανακύκλωσης που λειτουργούν ως ταΐστρες και ποτίστρες για τα αδέσποτα ζώα
 • Τοποθέτηση 10 «έξυπνων»- τεχνολογικών καθιστικών σωμάτων
 • Τοποθέτηση 117 καθιστικών σωμάτων σε κεντρικά σημεία της πόλης
 • Τοποθέτηση 50 υποβάθρων φύτευσης λουλουδιών
 • Προμήθεια φορητής εξέδρας εκδηλώσεων
 • Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες
 • Σήμανση διαδρομών με QR code
 • Νέους προσβάσιμους χώρους για άτομα με κινητικά προβλήματα
 • Δράσεις πολυπολιτισμικού χαρακτήρα, οι οποίες θα συνδέονται άμεσα με ήθη και έθιμα των τριών χωρών που αποτελούν τις κύριες χώρες προέλευσης τουριστών
 • Βελτίωση των ικανοτήτων 180 στελεχών στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων
 • Βελτίωση των ικανοτήτων 300 επιχειρηματιών και στελεχών διαφόρων κλάδων παροχής υπηρεσιών και εμπορίου
 • Βελτίωση των ικανοτήτων ειδικών ομάδων πληθυσμού
 • Καθιέρωση ετήσιας ημέρας τουρισμού με δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα φιλοξενίας και συμπεριφοράς
 • Εκστρατείες αφαίρεσης και απομάκρυνσης πινακίδων, πανό και διαφημιστικών σημάτων από δρόμους, στύλους ηλεκτρικού ρεύματος, τοίχους, πεζοδρόμια και άλλους χώρους

ž  Οι απαιτούμενες έρευνες, οι μελέτες (πλην αυτών που αφορούν τις αποθήκες του ΟΣΕ) και η σύνταξη της πρότασης έγινε από εξειδικευμένους επιστήμονες του Δήμου Αλεξανδρούπολης που όλο αυτό το διάστημα δούλευαν άοκνα και συστηματικά.

 

Μελέτες (Συνεχιζόμενες)

ž  Υδραυλική Μελέτη Πετάλου Δαπάνη Έργου : 113.549,39  € (με ΦΠΑ)

ž  Χρηματοδότηση: Σ.Α.Τ.Α. 

ž  Υπογραφή Σύμβασης: 30/12/2014

ž  Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, εκκρεμεί η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης.

 

Μελέτες (Ολοκληρωμένες προς αναζήτηση χρηματοδότησης)   

ž  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ – ΙΧΘΥΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ž  Προϋπολογισμός πράξης : 1.200.000   

ž  Θα ανεγερθεί ισόγειο μονώροφο κτίριο 460 μ2 στο χώρο της παλιάς ιχθυαγοράς. Θα περιλαμβάνει 15 καταστήματα των 20 εως 30 τ.μ. , με διατήρηση των στοών ως είχαν.

 

ž  ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ž  Προϋπολογισμός πράξης : 1.170.000   

 

ž  ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Νο4 ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ž  Προϋπολογισμός πράξης : 1.340.000   

 

ž  ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Νο5 ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ - ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ž  Προϋπολογισμός πράξης : 1.250.000   

Μελέτες υπό διαδικασία εκπόνησης

ž  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ

ž  Εκτιμώμενος προϋπολογισμός : 3.500.000 € ( ΕΣΠΑ )

ž  Θα ανεγερθεί κτίριο ( ισόγειο & 1ος όροφος ) συνολικής επιφάνειας 2.524 μ2 εντός οικοπέδου 4.534 μ2 στο ΟΤ 235 της επέκτασης σχεδίου Φερών.Οι μελέτες για την έκδοση άδειας δόμησης και τα τεύχη δημοπράτησης για τη διενέργεια του διαγωνισμού συντάσσονται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου.

 

ž  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΦΕΡΕΣ 

ž  Εκτιμώμενος προϋπολογισμός  : 2.900.000 €  (ΔΑΝΕΙΟ)

ž  Θα ανεγερθεί ισόγειο κτίριο επιφάνειας περίπου 1.025 μ2 εντός οικοπέδου 29.990 μ2 στο 4608 τεμάχιο διανομής Φερών.

Το σφαγείο θα περιλαμβάνει στάβλους αναμονής, χώρους παραγωγής με γραμμές σφαγής, τμήματα επεξεργασίας υποπροϊόντων , ψυκτικούς θαλάμους, γραφεία κτηνιάτρου, χώρους προσωπικού ( αποδυτήρια , χώροι υγιεινής ), μηχανοστάσιο. Τα υγρά απόβλητα θα επεξεργάζονται σε βιολογικό καθαρισμό που θα κατασκευαστεί στον περιβάλλοντα χώρο.

Έχει εκδοθεί άδεια ίδρυσης, έχει εκπονηθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι, έχει εκπονηθεί προμελέτη και οικονομοτεχνική μελέτη για τη λήψη δανείου και αναμένεται η έκδοση απόφασης για δημοπράτηση του έργου με το σύστημα μελέτη – κατασκευή.

 

ž  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

ž  Εκτιμώμενος προϋπολογισμός : 1.000.000 €

Προβλέπεται η αναβάθμιση του υφιστάμενου ξενοδοχείου κλασικού τύπου σε κατηγορία τουλάχιστον 4 αστέρων, εξωραϊσμό του περιβάλλοντα χώρου και παράλληλα η αναβάθμιση και βελτίωση της αισθητικής και λειτουργικότητας του υφιστάμενου υδροθεραπευτηρίου με τη δημιουργία εσωτερικής πισίνας για ομαδικό λουτρό και την ενοποίηση ατομικών λουτήρων και την αλλαγή των εσωτερικών επενδύσεων, ψευδοροφών  διακοσμήσεων, φωτισμού και λοιπών εγκαταστάσεων.

ž  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ž  Εκτιμώμενος προϋπολογισμός  : 1.200.000 €

ž  Προβλέπεται η ανέγερση ισόγειου κτιρίου , επιφάνειας 680 τ.μ. για τις ανάγκες στέγασης των νηπιαγωγείων της Αλεξανδρούπολης (τριθέσιο νηπιαγωγείο ).

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 • Σε συνέχεια της εφαρμογής  του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, δόθηκε μέριμνα και συντάχθηκαν σχέδια και μελέτες για μια σειρά επιμέρους αποβλήτων όπως τα πράσινα, τα ογκώδη καθώς και αυτά των εκσκαφών και κατεδαφίσεων.
 • Σχεδιάστηκαν και συντάχθηκαν οι βασικοί άξονες διατάξεων που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού Περιβάλλοντος του δήμου στον οποίον πλέον περιλαμβάνονται θέματα καθαριότητας, πρασίνου και γενικά διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων.
 • Σχεδίαση και οργάνωση του πλαισίου διαχείρισης των αδέσποτων ζώων καθώς  και τοποθέτηση επί των βασικών προτεραιοτήτων, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στο έλεγχο του πληθυσμού μέσω της ενίσχυσης και προώθησης των στειρώσεων.
 • Κατάρτιση σχεδίων για τη βελτίωση των υποδομών και της λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του δήμου ενώ ξεκίνησε και η σταδιακή μεταφορά των ζώων που φιλοξενούνται στην εγκατάσταση στη περιοχή της Μαΐστρου.
 • Μέριμνα διασφάλισης της χρηματοδότησης μέρους των δαπανών της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
 • Συνέχιση  δράσεων  που αφορούν τη μέριμνα καθαρισμού των ακάλυπτων οικοπέδων  από τους ιδιοκτήτες τους καθώς και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων του δήμου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
 • Συμμετοχή και ενεργή υποστήριξη συνεργασιών και παρουσίας σε μια σειρά κομβικών περιβαλλοντικών θεμάτων για το δήμο, όπως η ποιότητα νερού, η μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, ο σταθμός μεταφόρτωσης αποβλήτων.
 • Διατήρηση και ενημέρωση χωρικών και λοιπών ψηφιακών δεδομένων σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών ,διευκολύνοντας τη πρόσβαση στη πληροφορία αλλά και τη λήψη αποφάσεων όποτε αυτό ζητηθεί. Στα πλαίσια αυτά ολοκληρώθηκε το 2016 και η πρώτη ψηφιακή αποτύπωση των δενδροστοιχιών του αστικού κέντρου της πόλης.
 • Συνέχιση της υποστήριξης του προγράμματος «Δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων», στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 • Μέριμνα  για τη φύτευση περισσότερων από 10.000 ανθοκομικών φυτών, 2.360 θάμνων και 150 δένδρων.
 • Φροντίδα  για την ανάπλαση και αναβάθμιση 6 τουλάχιστον κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων  εντός του αστικού ιστού και των οικισμών του Δήμου,  όπως στην διασταύρωση των οδών Κικόνων και Ρήβα, στην Εθνικής Αντίστασης και Αίνου, στο Μουσικό Γυμνάσιο, κ.α.

 

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

 • Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου μας.
 • Διαχείριση δρομολογίων οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου μας.
 • Προγραμματισμός ελέγχων καταλληλότητας (ΚΤΕΟ)  οχημάτων.
 • Διεκπεραίωση διαδικασιών έγκρισης κίνησης οχημάτων εκτός ορίων Νομού.
 • Καταγραφή και αρχειοθέτηση υπερωριακής εργασίας προσωπικού της  Υπηρεσίας.
 • Τακτικές επεμβάσεις από ομάδες προσωπικού η/και μηχανοκίνητα μέσα, σε επιβαρυμένες περιοχές και οικισμούς , καθώς και σε έκτακτα συμβάντα.
 • Μετασκευή απορριμματοφόρου οχήματος σε πλυντήριο κάδων με τοποθέτηση υπάρχουσας υπερκατασκευής.
 • Τοποθέτηση μηχανισμού και τέντας επικάλυψης σε συρόμενο όχημα μεταφοράς ( hooklift ).
 • Κατασκευή μεταλλικών δομών Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.
 • Συντήρηση, επισκευή και διαχείριση  κάδων απορριμμάτων.
 • Αντικατάσταση σε εξέλιξη υπερκατασκευών σε δυο ( 2 ) απορριμματοφόρα .

 

Τμήμα Κοιμητηρίων

·    Πραγματοποίηση συνολικά  67 ταφών στο Α΄ Κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης, από τις οποίες οι 58 σε οικογενειακούς παραχωρημένους τάφους και οι 9 σε οικογενειακούς μη παραχωρημένους τάφους.

·    Πραγματοποίηση 279 ταφών στο Β΄ κοιμητήριο Αλεξανδρούπολης, από τις οποίες οι 167 ήταν στη σειρά, οι 92 ήταν σε οικογενειακούς παραχωρημένους τάφους και οι 20  έγιναν σε οικογενειακούς μη παραχωρημένους τάφους.

·    Πραγματοποιήθηκαν  9 εκταφές ύστερα από αίτηση των συγγενών.

·    Καθημερινή καθαριότητα των εκκλησιών του Α΄ & Β΄ κοιμητηρίων , των WC και των οικημάτων που βρίσκονται και στα δύο κοιμητήρια.

·    Καθημερινά καθαρισμός των διαδρόμων των κοιμητηρίων.

·    Σε τακτά χρονικά διαστήματα καθαριότητα του χώρου έξω από τα Α & Β κοιμητήρια και περιμετρικά αυτών.

·    Κούρεμα γκαζόν του Β κοιμητηρίου  και κλάδεμα δέντρων.

·    Ύπαρξη μέριμνας για φύλαξη, καθαριότητα, ευπρέπεια, συντήρηση των εγκαταστάσεων, φροντίδα του περιβάλλοντος χώρου εντός και εκτός περιμετρικά των Α΄ και Β΄ κοιμητηρίων

·    Πραγματοποιήθηκε καθαριότητα και αποψίλωση των χόρτων του παλιού και νέου μουσουλμανικού Κοιμητηρίου Αλεξ/πολης

·    Για τα κοιμητήρια των οικισμών του Δήμου υπήρξε μέριμνα συντήρησης και κοπής χόρτων

·    Κατά διαστήματα, και κυρίως τις γιορτές, γίνεται καθαρισμός και των υπόλοιπων κοιμητηρίων του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξ/πολης

·    Συνέχιση της διαδικασίας δημιουργίας φακέλου του κάθε τάφου και αρχειοθέτησης (Α΄ & Β΄ Κοιμητήρια)

·    Έκδοση 224 αδειών δόμησης τάφου και καταχώρηση αυτών στο σχετικό βιβλίο

·    Έκδοση 93 παραχωρητηρίων τάφου και καταχώρηση αυτών στα σχετικά βιβλία

·    Εκδόθηκαν 196 άδειες εισόδου στο Α΄& Β΄ Κοιμητήριο Αλεξ/πολης

·    Συντάχθηκαν και εστάλησαν 226 ενημερωτικά σημειώματα οφειλών δικαιωμάτων δημοτικών κοιμητηρίων προς τους πολίτες για το 2016 και για παλαιότερα έτη.

·    Εισήγηση και λήψη απόφασης από το ΔΣ για παραχώρηση 6 τάφων σε έτερους συγγενείς, στο Α΄ Κοιμητήριο

·    Ολοκλήρωση κατασκευής χωνευτηρίου στο Β κοιμητήριο Αλεξ/πολης

·    Σύνταξη καταστάσεων οφειλών δικαιωμάτων κοιμητηρίων και αποστολή στο τμήμα εσόδων για βεβαίωση των οφειλών.

·    Σημαντική αύξηση των εσόδων από τα δικαιώματα και τέλη κοιμητηρίων.

 

Τμήμα Καθαριότητας

·         Τακτικοί  καθαρισμοί περιοχής «Πλατανότοπος» Μαΐστρου (πολιτιστικές εκδηλώσεις-Μουσείο ).

·         Καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων παλιού λατομείου Μάκρης , Παλαγίας και Πλατανότοπου Μαΐστρου.

·         Περιμετρικός καθαρισμός ΧΑΔΑ Αλεξανδρούπολης ( αντιπυρική περίοδο 2 φορές ).

·         Επανειλημμένος καθαρισμός περιοχών και οικισμών Δικέλλων και Μάκρης.

·         Ανάπτυξη Κάδων Ανακύκλωσης παραλιακής ζώνης Μάκρης-Αγίας Παρασκευής-Δικέλλων-Μεσημβρίας -Παλαγίας-Μαΐστρου.

·         Συντήρηση και επισκευές επίστηλων απορριμματοδοχείων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης.

·         Συντήρηση και επισκευές κάδων αποκομιδής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σε όλο το εύρος του Δήμου μας.

·         Αναδιάρθρωση Τομέων αποκομιδής Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και μείωσή τους, με εμφανή οφέλη στην εξοικονόμηση πόρων.

·         Τακτικός καθαρισμός περιοχής Τέρμα Άβαντος ως και το πασάζο του Ο.Σ.Ε προς Χ.Α.Δ.Α.

·         Καθημερινή αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού  προσωρινή αποθήκευση & προώθησή τους στην αρμόδια εταιρία ανακύκλωσης. 

·         Μεταφορές εξοπλισμού εκδηλώσεων του Δήμου .

·         Μεταφορές υλικών και εξοπλισμού σχολείων του Δήμου.

·         Ημερήσιος καθαρισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Αλεξανδρούπολης και Δ.Ε.Φερών  με αυτοκινούμενα σάρωθρα βάσει προγράμματος.

·         Ημερήσια αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων αναλόγως τον προγραμματισμό με συνολικά  (8)  Απορριμματοφόρα και 7.500 κάδους απορριμμάτων σε όλο το εύρος του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης.

·         Ημερήσια αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών και απορριμμάτων 3 Απορριμματοφόρα και 850 κάδοι σε όλο το εύρος του Καλλικρατικού Δήμου Αλεξανδρούπολης και μεταφορά στο Κ.Δ.Α.Υ Αλεξ/πόλης (15-20 τόνους ημερησίως).

·         Καθημερινή πλύση κάδων απορριμμάτων βάσει προγράμματος με ένα (1) όχημα Πλύσης Κάδων στη περιοχή Δ.Ε Αλεξανδρούπολης ανά τομέα και σε οικισμούς , σε πολιτιστικές εκδηλώσεις , λαϊκές, σε παράλληλες εκδηλώσεις άλλων Υπηρεσιών (Στρατός-Ο.Λ.Α) .

·         Τακτική διαμόρφωση και καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων και οικοπέδων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και προσωπικού.

·         Καθαρισμός δημοτικών και σχολικών κτηρίων ανά ημέρες βάσει τακτικού προγράμματος της Υπηρεσίας.

·         Καθαρισμός τμήματος ζώνης λιμένος Αλεξ/πολης όπισθεν ιχθυόσκαλας, εκτάσεως 15 στρεμμάτων  και καθαρισμός των σημείων πρόσδεσης των επιβατηγών πλοίων και εισόδου του Λιμένα.

·         Λειτουργία, αποκομιδή και μεταφορά των αστικών  απορριμμάτων με τακτικά δρομολόγια συρμών μεταφόρτωσης  από το Σ.Μ.Α. της Δ.Ε. Φερών και μεταφορά με συρμούς (2 τράκτoρες 60-70 τόνους και ενός μεγάλου φορτηγού 20-30 τόνων) στον Χ.Υ.Τ.Α Κομοτηνής από 28/08/2016 έως 31/12/16). Συνολικά μεταφέρθηκαν  4.798.880 κιλά αστικά απορρίμματα στον ΧΥ.Τ.Υ Δήμου Κομοτηνής.

·         Καταγραφή και αρχειοθέτηση υπερωριακής εργασίας προσωπικού της  Υπηρεσίας.

·         Διαχείριση αλληλογραφίας ,σύνταξη εγγράφων, καταγραφή ωρών εργασίας προσωπικού και τήρηση αρχείου της Υπηρεσίας.

·         Καθαριότητα ακτών και περιοχών με τη συνδρομή προσωπικού και εθελοντικών ή περιβαλλοντικών ομάδων, Οργανισμών και Υπηρεσιών .

·         Συμμετοχή στο πρόγραμμα ξεχωριστής αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί-μπουκάλια) με κώδωνες που έχουν τοποθετηθεί στην Αλεξανδρούπολη και Φέρες (40 τεμάχια) από 2 έως 4 τόνους μηνιαίως  περίπου 38 τόνους για το έτος.(με τάση αύξησης)

·         Ειδοποίηση σε 138 οχήματα και μεταφορά 25  εγκαταλειμμένων οχημάτων σε εταιρία που έχει την πιστοποίηση για Ο.Κ.Τ.Ζ βάση της νομοθεσία σας της Ε.Ο.Α.Ν. Ενώ συνολικά μεταφέρθηκαν στην ίδια εταιρεία για επεξεργασία ανακύκλωσης και 800 κιλά ΑΗΗΕ.(Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ηλεκτρικές Συσκευές μικρά ηλεκτροκίνητα εργαλεία κλπ)

 

 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας-Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α Δήμου Αλεξανδρούπολης

·      Οργάνωσε Συντονιστικά Τοπικά Όργανα για την προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο δήμου στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

·      Συμμετείχε σε ασκήσεις ετοιμότητας σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

·      Συντόνισε και συνέδραμε με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας όποτε αυτό ζητήθηκε.

·      Εκσυγχρόνισε και ενημέρωσε τα μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

·      Συμμετείχε στην άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ» στα πλαίσια της Π.Σ.Ε.Α.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ -ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υπέβαλε τις εξής προτάσεις :

Α. Πρόγραμμα INTERREG Greece-Bulgaria 2014-2020 :

1.Πρόγραμμα Historical Events and Roots In The Ages of Geographic and cultural Embracement– HERITAGE:

ž  HΕRITAGE: Διατήρηση, προστασία και προώθηση της κοινής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής, καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή. Επιδιώκεται η καλύτερη κατανόηση της σπουδαιότητας της συμβολής της Θράκης στην Ιστορική και πολιτιστική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. 

ž  Φορείς : Δήμος Ντιμίτροβγκραντ Βουλγαρίας (Επικεφαλής Εταίρος ) , Δήμος Αλεξανδρούπολης , Ιστορικό Μουσείο Ντιμίτροβγκραντ , Σύλλογος Ατόμων με κινητικά Προβλήματα και Φίλων Νομού Ροδόπης «Περπατώ» 

 

2. Πρόγραμμα Optimum Passive Sampling Intelligent Operating Network- Option:

ž  OPTION: Mετατροπή της διασυνοριακής περιοχής σε μια καινοτόμο, βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη περιοχή, καθώς και τεχνικές βελτίωσης των υδατικών πόρων, με την εγκατάσταση ενός δικτύου παρακολούθησης που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα τους.

ž  Φορείς: Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΤΕΙ), VIK Βουλγαρίας

 

3. Υποστήριξη στο Πολυκοινωνικό για το Πρόγραμμα: «Cross border medicine services for improving primary health care/CBm CARE», Health Services: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής & Υγείας

ž  Φορείς : Δήμος Smolyan- Βουλγαρία (Επικεφαλής εταίρος), Δήμος Ιβαήλοβγκραντ (Βουλγαρία), Δήμος Νεντελίνο (Βουλγαρία), Δήμος Ξάνθης, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

Β. Υποστήριξη για υποβολή Πρότασης στο LIFE: 

ž  Στόχος  η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, προς μία βιώσιμη Ανάπτυξης στα πεδία της ποιότητας του αέρα της εκπομπής καυσαερίων και του αστικού περιβάλλοντος.

ž  Προϋπολογισμός : 3.540.663 €

 

Γ. Υποστήριξη για την Υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα : Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Urban Innovative Actions- UIA)  InnoSityInnovation, Integration and Sharing Economy towards low-carbon Alexandroupolis city:

ž  Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας -Αστικές Καινοτόμες Δράσεις, καινοτομία, ολοκλήρωση και οικονομία διαμοιρασμού προς μία Αλεξανδρούπολη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. InnoSity  στοχεύει στην αύξηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον αστικό ιστό, στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα των μεταφορών και στην αύξηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών για την μετατροπή σε μία έξυπνη πόλη.

ž  Φορείς : Δήμος Αλεξανδρούπολης,  ΔΕΠΑ Α.Ε, ΟΛΑ Α.Ε , Δ.Π.Θ, ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Α.Ε., ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΑΛΕΞ.ΠΟΛΗΣ, ALEXANDER BEACHHOTEL, CLUSTER ENERGY HOTEL.

ž  Προϋπολογισμός του έργου “InnoSity”:  4,7 εκ. ευρώ.

Δ.  Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α)

ž  Υποβολή πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 3071/13-07-2016 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας ΑΜΘ του ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020.

ž  Η Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι μια από τις τρεις εγκεκριμένες στρατηγικές με την απόφαση του Περιφερειάρχη με αρ. πρ. 427/02-02-2017, καθώς έλαβε τη /μεγαλύτερη βαθμολογία συγκριτικά με τις άλλες προτάσεις των πόλεων Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, αλλά και στην επαναξιολόγηση των προτάσεων - μετά από ένσταση των Δήμων Κομοτηνής και Ξάνθης.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Γεωθερμικό Πεδίο Χαμηλής ενθαλπίας Αριστήνου-Άνθειας

Στόχος & Αντικείμενο:

·         Τηλεθέρμανση 11 δημοτικών κτιρίων

·         Τηλεθέρμανση του παιδικού χωρίου SOS

·         Τηλεθέρμανση ιδιωτικών θερμοκηπίων

·         Γεωθερμική μονάδα παραγωγής pellets από υπολειμματικής μορφής βιομάζας

Προϋπολογισμός:  6.500.000,00 €

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 • Πλήρης αδειοδότηση έργου (ΡΑΕ, ΜΠΕ, Πολεδομία)
 • Ολοκλήρωση τευχών δημοπράτησης έργου
 • Ανόρυξη παραγωγικής γεώτρησης 500μ ΑΑ-6Π
 • Δοκιμαστικές αντλήσεις των ΑΑ-6Π και  ΑΑ-3Π
 • Προετοιμασία για ένταξη έργου στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
 • Ένταξη έργου στο ΕΣΠΑ εντός 2017

 

Γεωθερμική δημοτική μονάδα παραγωγής pellet

Στόχος & Αντικείμενο:

·         Υλοποίηση δημοτικής μονάδας παραγωγής pellet 1,2tn/hr

·         Χρήση γεωθερμικών φούρνων ξήρανσης της βιομάζας

·         Αξιοποίηση υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών (κλαδέματα, υπολείμματα βαμβακιού και σκληρού σίτου)

·         Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με λέβητες pellet σε 50 δημοτικά κτίρια (σχολεία)

·         Μείωση ενεργειακού κόστους και περιβαλλοντικού αποτυπώματος κτιριακού αποθέματος δήμου

Προϋπολογισμός:  2.103.040,00€

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

·         Μελέτη σκοπιμότητας & προμελέτη διαστασιολόγησης από το Δ.Π.Θ.

·         Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου

·         Ενέργειες για την ένταξη του έργου σε τομεακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020

·         Παρουσίαση της πρότασης στο 9ο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή , 12-14 Οκτ. 2016, Αθήνα

 

Υλοποίηση έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων  και τη βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

      Β΄ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης  - ηλιακό θερμικό σύστημα θέρμανσης και ΖΝΧ,

      Α' Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης - σύστημα αβαθούς γεωθερμίας

      Β' Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης - φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kWp, και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση και ΖΝΧ,

      Ζ' Παιδικός Σταθμός Αλεξανδρούπολης - φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 12,5 kWp και σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για θέρμανση και ΖΝΧ

      Β' Παιδικός Σταθμός Φερών, σύστημα αβαθούς γεωθερμίας

      Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο, φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης 5 kWp και σύστημα λέβητα-καυστήρα βιομάζας

      Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα «Ο Άγιος Κυπριανός», Ηλιακό σύστημα ΖΝΧ, σύστημα λέβητα-καυστήρα βιομάζας και φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης 5 kWp,

      Α΄ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης σύστημα λέβητα-καυστήρα βιομάζας για θέρμανση.

         Προϋπολογισμός: 759.160,96 , Ενέργεια από Α.Π.Ε. 927,69 ΜWh/y, Μείωση CO2 228,17 tn/y

 

Μελέτη σκοπιμότητας τηλεθέρμανσης Φερών από αγωγό TAP

Στόχος & Αντικείμενο:

 • Τηλεθέρμανση οικισμού Φερών και γειτονικών οικισμών από απορριπτόμενη θερμική ενέργεια του σταθμού συμπίεσης του αγωγού TAP στους Κήπους

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 • Ολοκλήρωση μελέτης σκοπιμότητας
 • Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων

 

Προτεινόμενες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενσωμάτωσης ΑΠΕ στο νέο κλειστό κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης

Στόχος & Αντικείμενο:

 • Εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας
 • Εγκατάσταση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων
 • Αντικατάσταση φωτισμού με LED λαμπτήρες
 • Ενσωμάτων Φ/Β συστήματος για ιδιοκατανάλωση
 • Δραστική μείωση λειτουργικού κόστους

Προϋπολογισμός:  1.435.772,70

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 • Ετοιμότητα πρότασης προς υποβολή

 

Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας στον Αθλητισμό – Η περίπτωση του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξανδρούπολης

Στόχος & Αντικείμενο:

 • Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος και στα συστήματα θέρμανσης - ψύξης
 • Τοποθέτηση Φ/Β συστήματος για ιδιοκατανάλωση
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του κλειστού γυμναστηρίου
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων λόγω του επιδεικτικού χαρακτήρα του έργου.

Προϋπολογισμός:  1.036.132,56

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 • Ετοιμότητα πρότασης προς υποβολή σε χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Συμμετοχή στην πρόταση “IRIS” στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon2020

Στόχος & Αντικείμενο:

 • Συμμετοχή ως πόλη “follower”
 • Μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε μία έξυπνη πόλη

Προϋπολογισμός:  105.000,00

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 • Συνεργασία με επικεφαλή εταίρο για την αποστολή στοιχείων
 • Συμμετοχή στην συγγραφή τμημάτων της πρότασης που αφορούν την πόλη της Αλεξανδρούπολης
 • Υλοποίηση infographics

 

Υποβολή της πρότασης “URI” στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon2020

Στόχος & Αντικείμενο:

 • Επικεφαλής εταίρος και συντονιστής της πρότασης
 • Μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία με θεματικό αντικείμενο την αστική ανάπλαση

Προϋπολογισμός:  6.000.000,00 € (πρότασης)

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 • Συντονισμός μεταξύ εταίρων για την συλλογή στοιχείων
 • Συγγραφή της πρότασης (first stage submission)
 • Υποβολή της πρότασης στο participant portal του H2020

 

Εξοικονόμηση ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με χρήση φωτιστικών LED

Στόχος & Αντικείμενο:

 • Αντικατάσταση  2.500 φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας φωτιστικά τύπου LED
 • Εξοικονόμηση ενέργειας μεγαλύτερη από 65% (αφορά την συγκεκριμένη εγκατεστημένη ισχύ)
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης

Προϋπολογισμός:  3.600.000,00

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 • Ένταξη έργου στο νέο πρόγραμμα του Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

 

Εκπόνηση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης Δημαρχιακού Μεγάρου

Στόχος & Αντικείμενο:

 • Έλεγχος της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου του Δημαρχείου
 • Κατάταξη σε ενεργειακή κλάση του κτιρίου του Δημάρχου
 • Εντοπισμός πιθανών παρεμβάσεων για την ενεργειακή βελτίωση του κτιρίου

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
 • Καθορισμός πιθανών παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου

 

Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε στέγες Δημοτικών Κτιρίων

Στόχος & Αντικείμενο:

 • Εγκατάσταση 20 διασυνδεδεμένων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε στέγες/δώματα Δημοτικών Κτιρίων
 • Πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ή net metering

Προϋπολογισμός:  450.000,00 €

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 • Πλήρης αδειοδότηση Φ/Β σταθμών
 • Ολοκλήρωση κατασκευής τριών (3) Φ/Β σταθμών
 • Ετοιμότητα υποβολής πρότασης για τα λοιπά Φ/Β συστήματα στο νέο Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

 

Ενέργειες για την μίσθωση του γεωθερμικού πεδίου μέσης ενθαλπίας

Στόχος & Αντικείμενο:

 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Τηλεθέρμανση & Τηλεψύξη γειτονικών οικισμών
 • Τηλεθέρμανση & Τηλεψύξη θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων
 • Τηλεθέρμανση Αεροσταθμού

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 • Συντονισμένες ενέργειες εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για χρήση από τις δημοτικές υπηρεσίες

Στόχος & Αντικείμενο:

 • Προμήθεια τριών (3) επιβατικών ηλεκτροκίνητων οχημάτων
 • Προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων
 • Προμήθεια δέκα (10) ηλεκτρικών ποδηλάτων
 • Μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης μέρους του δημοτικού στόλου
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων λόγω του επιδεικτικού χαρακτήρα του έργου.

Προϋπολογισμός:  133.000,00

Ολοκληρωμένες ενέργειες:

 • Ετοιμότητα πρότασης προς υποβολή στο νέο Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

 

Υποστήριξη της ενίσχυσης εκπαίδευσης τεχνητών στο ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

·         Παροχή στήριξης στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  «Skills Enhancement  and Qualifications Classification in Natural Gas Technologies» για την εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού της περιοχής της Αλεξανδρούπολης και του Έβρου  στο ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

• Συστάθηκε με την 70/2011 απόφαση του Δ.Σ.

• Προέκυψε από τη συγχώνευση :

Ø  Της ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ø  Της ΔΕΥΑ ΦΕΡΩΝ

Ø  Με επέκταση των ορίων ευθύνης και στη Δημοτική Ενότητα Τραϊανούπολης

Προετοιμασία ΜΕΛΕΤΩΝ ένταξης νέων έργων YΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ στο ΕΣΠΑ ( ΠΕΠ ΑΜΘ ) όπως:

• Πραγματοποιήθηκε πλήρης και λεπτομερής ποιοτικός έλεγχος όλων των πηγών υδροδότησης (γεωτρήσεων – υδρομαστεύσεων – υδροταμιευτήρα) του συνόλου των Δ.Ε. και Δ.Δ. του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

• Σειρά διαλέξεων – ομιλιών σε μαθητές για την ενημέρωσή τους για το νερό του δικτύου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την προστασία και την εξοικονόμησή του.

• Ξενάγηση σχολείων στους χώρους της ΔΕΥΑΑ (Διυλιστήριο – Βιολογικός –Υδροταμιευτήρας

• Διαγωνισμός ζωγραφικής των δημοτικών σχολείων του Δήμου Αλεξανδρούπολης - βράβευση των καλύτερων έργων

• Κατάθεση φακέλων και έκδοση αδειών χρήσης νερού για τις γεωτρήσεις και τα δίκτυα της ΔΕΥΑΑ

• Ανανέωση-τροποποίηση της περιβαλλοντικής μελέτης Υδροταμιευτήρα

• Κατάθεση πρότασης με τίτλο «Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency» στο πρόγραμμα Intereg Ελλάδα-Βουλγαρία 2014- 2020, προϋπολογισμού συμμετοχής ΔΕΥΑΑ 220.500,00 €. Η πρόταση πέρασε στο 2ο στάδιο αξιολόγησης.

•Κατάθεση πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΦΑΣΗ Α΄΄ στην πρόσκληση του ΕΠΕΡΑΑ, προϋπολογισμού 1.499.644,05€. Εκκρεμεί αξιολόγηση.

 

Ε Ρ Γ Α

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΕΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.150.169,47

ΕΚΠΤΩΣΗ: 62,15%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 2.706.525,48

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016 : 98,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση από ΕΠΕΡΑ-ΕΣΠΑ. Σύμβαση 29/6/2011. Το έργο συνεχίζεται.

 

ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.093.516,79 €

ΕΚΠΤΩΣΗ: 9,59%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 2.789.304,77 €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016 : 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση από ΕΠΕΡΑ-ΕΣΠΑ. Σύμβαση 8/11/2011

Ολοκληρώθηκε η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας από τον Ανάδοχο.

Έναρξη συνδέσεων οικιών-καταστημάτων με το αποχετευτικό δίκτυο.

 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ: 60,59%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 193.133,50€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016 : 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ.

 

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΝΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟΥ EEΛ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 460.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ: 30,27%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 320.759,51€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ 2016 : 7,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ.

• Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2017

 

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΕΠΛΟΥ - ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ - ΓΕΜΙΣΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ : 62,00 %

ΣΥΜΒΑΣΗ: 72.200,00 €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2016: 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ.

 

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΡΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 150.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ : 57,26 %

ΣΥΜΒΑΣΗ: 64.112,78 €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016: 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ.

 

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 120.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ : 30,00 %

ΣΥΜΒΑΣΗ: 84.000,00€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016: 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ.

 

ΕΡΓΟ : ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 70.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ : 8,00 %

ΣΥΜΒΑΣΗ: 64.600,00€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016: 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ.

 

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Δ.Δ. ΦΕΡΩΝ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 52.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ: 8%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 47.839,99€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ 2016 : 38,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ.

• Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2017

 

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 52.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ : 9,00 %

ΣΥΜΒΑΣΗ: 47.320,00 €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ 2016 : 37,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ.

• Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2017

 

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ και ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ.Δ. ΜΑΚΡΗΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ : 23,00 %

ΣΥΜΒΑΣΗ: 40.040,00 €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ 2016: 58,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ.

• Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2017

 

ΕΡΓΟ : ΝΕΕΣ ΕΠΕΚΤΑΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν. ΧΙΛΗΣ - ΜΑΪΣΤΡΟΥ - ΑΠΑΛΟΥ - ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ - ΠΑΛΑΓΙΑΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 52.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ : 32,00 %

ΣΥΜΒΑΣΗ: 35.360,00 €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ 2016 : 35,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ.

• Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2017

 

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΒΑΝΤΑ - ΑΙΣΥΜΗΣ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ - ΚΙΡΚΗΣ 2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ : 25,00 %

ΣΥΜΒΑΣΗ: 39.000,01 €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ 2016: 27,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ.

• Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2017

 

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ & ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Δ.Δ. ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ 2016

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 52.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ : 8,00 %

ΣΥΜΒΑΣΗ: 47.839,99 €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ 2016: 22,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ.

• Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2017

 

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΔ ΦΕΡΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 52.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ: 56,41%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 22.665,53€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016 : 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Γ1 ΑΙΣΥΜΗΣ

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ: 57,00%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 21.500,00€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016 : 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ

ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ : 55,00 %

ΣΥΜΒΑΣΗ: 22.500,00 €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016: 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι από ΔΕΥΑΑ

 

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Κ.Α.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 40.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ: 7,00%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 37.200,00€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016 : 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ της Ε.Ε.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ: 17,00%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 29.050,00€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ 2016 : 14,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ.

• Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2017

 

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ και ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ του ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ: 9,00%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 31.850,00€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016 : 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ

 

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ του Κ.Α.Α.

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ: 44,00%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 19.597,88€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016 : 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ

 

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ σε ΤΕΧΝΙΚΑ ( ΓΕΦΥΡΕΣ ) ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.986,84 €

ΕΚΠΤΩΣΗ: 4,00%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 10.547,37€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΛΟΣ 2016 : 100,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ

 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΕΣΧΑΡΩΝ κ.λ.π.) ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ETOYΣ 2016

• ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 120.000,00 €

ΕΚΠΤΩΣΗ: 37,00%

ΣΥΜΒΑΣΗ: 75.600,00€

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΟΣ 2016 : 57,00%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρηματοδότηση ίδιοι πόροι ΔΕΥΑΑ

• Το έργο συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί εντός του 2017

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ των ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ ΕΡΓΩΝ 2016 ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της Δ.Ε.Υ.Α.Α. : 2.219.986,84 €

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 890.204,70 €

ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 24 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 742.000,46 €

 

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

         Διεκπεραίωση εγγράφων και αιτήσεων από αθλητικά ή πολιτιστικά σωματεία και δημότες.

         Συνεδρίαση αθλητικής επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης.

         Θέσπιση μέσω ψήφισης μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου των νέων κανονισμών λειτουργίας για όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

         Συντονισμός ενεργειών και ανάληψη πρωτοβουλιών για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

         Υλοποίηση προγράμματος της Πρωτοβάθμιας για την δωρεάν εκμάθηση κολύμβησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο από μαθητές όλων των ηλικιών.

         Επισκέψεις σχολείων στο Δημοτικό Κολυμβητήριο όλων των βαθμίδων για γνωριμία με το υγρό στοιχείο και την κολύμβηση.

         Κατάρτιση ωρολογίων προγραμμάτων αγώνων και προπόνησης για τη σωστή και εύρυθμη τέλεση αυτών.

Νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο

·         Ημέρες λειτουργίας Κυριακή με Σάββατο

·         Διεξαγωγή προπονήσεων των συλλόγων ΑΜΕΑ Κότινος, ΟΦΘΑ, ΝΟΑ και Εθνικός Αλεξανδρούπολης (περίπου 1100 αθλητές) σε τμήματα κολύμβησης, υδατοσφαίρισης και Aqua fitness.

·         Αθλητές κοινού: Έως 400

·         Διεξαγωγή αγώνων κολύμβησης και υδατοσφαίρισης με τη συμμετοχή αθλητών και ομάδων από γειτονικές χώρες αλλά και σωματεία της Βορείου Ελλάδος.

·         Στο Κολυμβητήριό μας πραγματοποίησε την προετοιμασία του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής και Ολυμπιονίκης Σπύρος Γιαννιώτης. Επίσης, την προετοιμασία τους πραγματοποίησαν  οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες Νόρα Δράκου και Κέλλυ Αραούζου καθώς και του τριπλούν Παραολυμπιονίκη στο Λονδίνο (2012) Αριστείδη Μακροδημήτρη, αλλά και των Παραολυμπιονικών Δημοσθένη Μιχαλεντζάκη και Δημήτρη Καρυπίδη.

·         Φιλοξενία Εθνικών Ομάδων Συγχρονισμένης Κολύμβησης Ελλάδος και Ισπανίας  για λόγους προετοιμασίας.

·         Φιλοξενία camp προετοιμασίας αθλητών από διάφορες πόλεις της Ελλάδος κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

 • Φιλοξενία Εθνικών Ομάδων Συγχρονισμένης Κολύμβησης Ελλάδος και Ισπανίας  για λόγους προετοιμασίας.
 • Φιλοξενία camp προετοιμασίας αθλητών από διάφορα αθλητικά σωματεία και πόλεις της Ελλάδος καθ’ όλο το έτος.

Τεχνικά – Συντήρηση

      «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος χρονομέτρησης Ολυμπιακών προδιαγραφών». Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης μέσω της προσέλκυσης αγώνων και αθλητών διεθνούς βεληνεκούς, διαμορφώνεται ως μία υψηλού επίπεδου αθλητική εγκατάσταση  αθλημάτων υγρού στίβου

      Έλεγχος και αδειοδότηση εγκατάστασης από αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας και λειτουργίας της Περιφέρειας ΑΜΘ.

      Συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη για συντήρηση σε ετήσια βάση και αντιμετώπιση έκτακτων βλαβών.

      Συνεχείς δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. για τη διασφάλιση της ποιότητας των υδάτων

      Αλλαγή μεταλλικών θυρών λόγω διάβρωσης.

      Ωριαίος έλεγχος λειτουργιών των εγκαταστάσεων μέσω εφαρμογής Η/Υ (bms)

Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος»

·         Διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων σωματείων πετοσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης και χειροσφαίρισης.

·         Επίσης διεξήχθησαν θερινά camp αλλά και φιλοξενήθηκαν σημαντικές αθλητικές και πολιτιστικές διοργανώσεις άλλων αθλημάτων

·         Σύνολο αγώνων μέσα στο 2016: 216

·         Αλλαγή δικτύου πυρόσβεσης και κατασκευή φράκτη στεγανοποίησης δεξαμενής πετρελαίου στο χώρο του λεβητοστασίου.

 • Προμήθεια Ηλεκτρουδραυλικών Μπασκετών Προδιαγραφών FIBA προς αντικατάσταση των παλαιών τύπου οροφής που μετρήσουν περισσότερες από 3 δεκαετίες ζωής.
 • Προμήθεια ορθοστατών αλουμινίου βόλεϊ.
 • Προμήθεια εστιών χάντμπολ  προδιαγραφών Champions League

Δημοτικό Στάδιο «Φώτης Κοσμάς»

·         Για το έτος 2016 διεξήχθησαν 72 ποδοσφαιρικοί αγώνες, τουρνουά και meeting στίβου διαφόρων επιπέδων και κατηγοριών.

 • Διεξαγωγή 3ης Διεθνούς Συνάντησης Στίβου (Ορφική) και τριών Διασυλλογικών meeting Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διοργάνωση αγώνων τοπικής εμβέλειας.
 • Φιλοξενία και διεξαγωγή χειμερινής προετοιμασίας ομάδων του εξωτερικού (ποδόσφαιρο).
 • Διεξαγωγή σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου και στίβου Ν. Έβρου
 • Διεξαγωγή καλοκαιρινών παιδικών camp.
 • Δημιουργία νέου κλωβού ρίψεων
 • Προμήθεια αθλητικού υλικού (εμπόδια, πήχεις κτλ)
 • Παρεμβάσεις στα σκάμματα μήκους και στιπλ
 • Νέες βαλβίδες ρίψεων
 • Προμήθεια καλυμμάτων στρωμάτων άλματος εις ύψος
 • Καθημερινές παρεμβάσεις για τη λύση τεχνικών και μη προβλημάτων

Λοιπές δράσεις

         Το Τμήμα Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει πολιτική στήριξης των συλλόγων που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν αθλητικές διοργανώσεις μέσω της συνδιοργάνωσης, αξιολογώντας κατά περίπτωση την κάθε δράση. Ενδεικτικά:

         Run Greece Αλεξανδρούπολης

         Βαλκανικό Πρωτάθλημα Αντιπτέρισης

         Ορφική Συνάντηση Στίβου

         Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου

         Βαλκανικό Τουρνουά Ποδοσφαίρου Γυναικών

         Regatta

         Kick Boxing

         Taek won do

         Τουρνουά 3 on 3 Μπάσκετ

         Τουρνουά ακαδημιών Μπάσκετ

         Τουρνουά ακαδημιών βόλεϊ

         Τουρνουά χάντμπολ

         Εκδήλωση Special Olympics στην Αλεξανδρούπολη για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

         Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ Δήμου Αλεξ/πολης και Δημοσιογράφων με σκοπό την ενίσχυση του Πολυκοινωνικού του Δήμου.

         Ημερίδες

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ

 • Επισκευές και συντηρήσεις σχολείων (3ο Δημοτικό Σχολείο Φερών)
 • Επισκευές και συντηρήσεις σχολείων (Γυμνάσιο Φερών)
 • Επισκευές μπασκετών σε αθλητικούς χώρους
 • Κατασκευή στεγάστρου στο γήπεδο Δωρίσκου
 • Επισκευή μπασκετών στον Πέπλο
 • Εργασίες περίφραξης στο Δημοτικό Στάδιο Φερών
 • Ανάδειξη τοπικής ταυτότητας : ανάδειξη της πρώτης δεξαμενής των Φερών του 1956
 • Ανάδειξη τοπικής ταυτότητας : ανακάλυψη και ανάδειξη βυζαντινού πήλινου δικτύου ύδρευσης
 • Εξωραϊσμός παρεκκλησίου Αγ. Παντελεήμονα στους Κήπους
 • Ασφαλτοστρώσεις (Φέρες, Β. Κωνσταντίνου, οδός Σαμοθράκης, Βρυσούλα)
 • Επισκευή Κοινότητας Αρδανίου
 • Δημιουργία αποθήκης στο σχολείο Βρυσούλας
 • Βαφή σχολείου στη Γεμιστή
 • Βαφή της Κοινότητας στην Καβησό
 • Σήμανση προστατευτικού κιγκλιδώματος στην Καβησό
 • Βαφή της Εκκλησίας στο Μοναστηράκι
 • Παρεμβάσεις στον χείμαρρο του Γκοτζιά: διαμόρφωση των χώρων και των μονοπατιών
 • Παρεμβάσεις στον χείμαρρο του Γκοτζιά: επισκευή περίφραξης στο Τουριστικό Κέντρο Φερών

Νέοι χώροι - νέες δράσεις :

·         Εγκαίνια του Πολυιατρείου Φερών

·         Εγκαίνια του Πολυκοινωνικού Φερών

·         Καφενείο ΚΑΠΗ / Δημιουργική απασχόληση γυναικών

·         Κοινωνικό Παντοπωλείο/ ιματισμός / διανομή τροφίμων

·         Εξωραϊσμός και εγκαίνια Πολύκεντρου Φερών

·         Εγκαίνια Κέντρου Ενημέρωσης Πελαργών

·         Πόρος, Ευρωπαϊκό Χωρίο Πελαργών 2016

·         Φεστιβάλ γκράφιτι με θεματολογία τον πελαργό

·         Πόρος, 1ο Φεστιβάλ Πελαργών

·         Βράβευση του Δήμου από τα Best City Awards

·         21η Πανέβρια Αγροτική Έκθεση

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. (δ.τ. ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

 

1.      Από το Κοινωνικό Παντοπωλείο δόθηκαν περίπου 1300 δέματα.

o   Από την ιματιοθήκη επωφελήθηκαν περίπου 3000 εξυπηρετούμενοι, ενώ ως δωρεά εισήχθησαν 473 σακούλες με ρούχα.

o   Εισήχθησαν και διανεμήθηκαν 450 δέματα σε άπορες οικογένειες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από δύο φιλικά προσκείμενες γερμανικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

o   Πραγματοποιήθηκε διανομή προϊόντων διατροφής στο Πολυκοινωνικό Δήμου Αλεξανδρούπολης, τα οποία παρείχε η Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος Ν.Π.Δ.Δ. Πολυκοινωνικό, σύμφωνα με το πρόγραμμα «Παροχή τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής» στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Διανεμήθηκαν 600 δέματα σε οικογένειες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σουφλίου.

o   Συγκεντρώθηκαν τρόφιμα και είδη ένδυσης για τις ανάγκες των προσφύγων.

o   Υλοποιήθηκε το «Πρόγραμμα δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» , με την παραλαβή και διανομή 1000 τόνων φρούτων και λαχανικών σε ωφελούμενους της Κάρτας Σίτισης, του Προγράμματος ΤΕΒΑ, του Κοινωνικού Παντοπωλείου και τα Δημόσια Σχολεία .

 

2.      Υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα «Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους απόρους» (ΤΕΒΑ) της Κοινωνικής Σύμπραξης ΦΑΡΟΣ ΑΡΩΓΗΣ, με επικεφαλή εταίρο το Δήμο Αλεξανδρούπολης που περιελάμβανε τις εξής δράσεις:

o   Εφτά διανομές τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στους Δήμους Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και Σουφλίου σε 3889 ωφελούμενους του Προγράμματος

o   Δωρεάν μαθήματα πιάνου, κλαρινέτου, ρυθμικής, στίβου, βόλευ, κολύμβησης και κοινωνικού φροντιστηρίου στα παιδιά των  ωφελουμένων του προγράμματος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου

o   Υλοποίηση ημερίδας με θέμα «Διατροφικός πλούτος της Μεσογείου – μια ματιά στο μέλλον»

o   Υλοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για τα παιδιά των ωφελούμενων του προγράμματος σε Αλεξανδρούπολη, Φέρες

3.      ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

 Για την καταγραφή, διερεύνηση , αξιολόγηση και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών των αιτούντων πραγματοποιήθηκαν  από τις κοινωνικούς λειτουργούς και την ψυχολόγο:

o   1136 επισκέψεις κατ οίκον και διασυνδετικής με στόχο

α) την ένταξη σε κοινωνικά προγράμματα   Πολυκοινωνικού

 β) παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο

γ) διαμεσολάβηση  με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες ( ΓΠΝΕ ,Κέντρο ψυχικής υγείας, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΕΚΥΨΥ, Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο κτλ)

δ) Συνοδεία των ωφελουμένων σε δημόσιες υπηρεσίες (νομική βοήθεια, ειρηνοδικείο, πρωτοδικείο, ΓΠΝΕ, κτ.)

o   38 κοινωνικές  έρευνες για την εισαγωγή υπερηλίκων σε ιδρύματα της Εκκλησίας

o   17 διεκπεραιώσεις  Εισαγγελικών παραγγελιών κοινωνικής έρευνας για περιπτώσεις κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων

o   515 ατομικές  και οικογενειακές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης

o   Συνεργασία με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη σχολική διαρροή

o   Πρακτική άσκηση φοιτητών Κοινωνικής  εργασίας  ως πιστοποιημένος φορέας.

o   Πραγματοποιήθηκαν αιτήσεις για τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ.

o   Πραγματοποιούνται αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

o   Πραγματοποιήθηκαν 33 συναντήσεις από τους Κοινωνικούς Επιστήμονες της υπηρεσίας, όπου συζητήθηκαν τα αιτήματα των πολιτών των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας.

o   Το γραφείο της ψυχολόγου σε μια στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδικής Φροντίδας πραγματοποίησε καθ όλη τη διάρκεια του έτους πρόγραμμα συμβουλευτικής 58 γονέων νηπίων εγγεγραμμένων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

o   7 Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων στους χώρους των παιδικών σταθμών.

o   Υλοποιήθηκε σεμινάριο με θέμα «Στερεότυπα φύλων στην προσχολική ηλικία» που διοργανώθηκε από την ψυχολόγο της Κοινωνικής Υπηρεσίας με τη συνεργασία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Φύλων, στο οποίο συμμετείχαν  οι παιδαγωγοί των παιδικών.

o   Επιμόρφωση των κοινωνικών επιστημόνων σε σεμινάριο με θέμα  «Θετική Φροντίδα στην Άνοια» και εκπαίδευση στην εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου ανίχνευσης μνημονικών διαταραχών από τις συνεργάτιδες του  Ιατρείου Άνοιας, κυρία Τσιακίρη Άννα, ψυχολόγο και Πηνελόπη Βλοτινού, εργοθεραπεύτρια .

o   Εφαρμογή του πρωτοκόλλου ανίχνευσης μνημονικών διαταραχών στο Α΄ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης –γραφείο ψυχολόγου-με συμμετοχή 98 δημοτών, 3 επισκέψεις στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης.

 

4.      Η Σίτιση κατ οίκον Αλεξ/πολης διένειμε 50.011 μερίδες φαγητού εκ των οποίων οι 16.660 διανεμήθηκαν δωρεάν.

Η Σίτιση Φερών διένειμε 17.550 μερίδες φαγητού εκ των οποίων οι 4.368 παρέχονται δωρεάν.

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης του κτιρίου όπου στεγάζεται το πρόγραμμα Σίτισης κατ΄οίκον , στην Αλεξανδρούπολη.

 

5.      Από το Κοινωνικό Φαρμακείο εξυπηρετήθηκαν 1.069 άποροι συμπολίτες μας και χορηγήθηκαν 3.498 σκευάσματα φαρμάκων. Πραγματοποιήθηκαν 193 συνεδρίες από την Κοινωνική Λειτουργό του Κοινωνικού Φαρμακείου και δόθηκαν 282 παραπεμπτικά από τη νοσηλεύτρια του Κοινωνικού Φαρμακείου.

 

6.      Από το Κοινωνικό Φροντιστήριο ωφελήθηκαν:

o   55 παιδιά Δημοτικής εκπαίδευσης με ενισχυτική διδασκαλία στο χώρο της Λέσχης Αξιωματικών από τεταρτοετείς φοιτητές Παιδαγωγικού (Κοινωνικό Εργαστήρι Μελέτης)

o   48 παιδιά Γυμνασίου-Λυκείου σε φροντιστηριακά τμήματα από 24 εθελοντές εκπαιδευτικούς στο χώρο του Α΄ΚΑΠΗ

o   66 παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου εγγράφηκαν και παρακολούθησαν μαθήματα δωρεάν σε  ιδιωτικά φροντιστήρια (ξένης γλώσσας, Η/Υ, ενισχυτικής διδασκαλίας)

o   30 παιδιά εγγεγραμμένα δωρεάν σε αθλητικούς συλλόγους

 

7.      ΚΔΑΠ Αλεξανδρούπολης : εγγεγραμμένα 33 παιδιά με 125 παρουσίες την εβδομάδα.

 

8.      ΚΔΑΠ ΦΕΡΩΝ εγγεγραμμένα 25 παιδιά με 90 παρουσίες την εβδομάδα.

 

9.      ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Αλεξανδρούπολης – Φερών - Τραϊανούπολης πραγματοποίησε 4.400 κατ’ οίκον επισκέψεις  από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς.  Προσφέρθηκαν : ατομική υποστηρικτική κοινωνική εργασία, συμβουλευτική, αξιολόγηση - ιεράρχηση αναγκών, λήψη ζωτικών σημείων, παρακολούθηση τήρησης φαρμακευτικής αγωγής, καταγραφή αναγκών συνταγογράφησης, , καθαριότητα οικίας, εξόφληση λογαριασμών , προμήθειες νοικοκυριού, διασύνδεση και παραπομπή με άλλους φορείς και υπηρεσίες , όπου εξυπηρετήθηκαν 300 πολίτες σε εβδομαδιαία βάση.

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού:

o   Ομιλία με θέμα : «Σακχαρώδης διαβήτης και περιποίηση διαβητικού ποδιού» στο Β΄ΚΑΠΗ, Άνθεια και Άβαντα

o   Μετρήσεις οστικής πυκνότητας, στο Α΄και Β΄ΚΑΠΗ και σε οικισμούς του Δήμου

o   Πιεσομετρήσεις στα μέλη του Β΄ΚΑΠΗ

 

10.  Τα ΚΑΠΗ Α’ και Β’ Αλεξανδρούπολης- Τραϊανούπολης-Φερών-Πέπλου

o   Eξυπηρετήθηκαν διοικητικά 3.764 άτομα. 

o   Εγκαινιάσθηκε το νέο κτίριο του ΚΑΠΗ Φερών – Παραρτήματος Πολυκοινωνικού

o   Πραγματοποιήθηκαν 2.086 συνεδρίες φυσικοθεραπείας, 1.092 μετρήσεις αρτηριακής πίεσης,273 μετρήσεις σακχάρου- χοληστερίνης και 450 ενεσοθεραπείες. Στο ιατρείο εξυπηρετήθηκαν  1.824 πολίτες- μέλη του Α’ και Β’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης.

o   Πραγματοποιήθηκαν 17 ομιλίες στη διάρκεια του έτους με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.

 

11.  Η ομάδα δημιουργικής απασχόλησης νέων και γυναικών του Πολυκοινωνικού:

o   Σε όλη τη διάρκεια του έτους υλοποιήθηκαν οι ομάδες πλεκτικής, ραπτικής, αγιογραφίας, παραδοσιακών τραγουδιών, ζύμης και τέχνης, ντεκουπάζ, συμβουλευτικής εργοθεραπείας, με συνολικές παρουσίες  συμμετοχής  5.708 ατόμων.

o   Πραγματοποιήθηκαν 23 ομιλίες στη διάρκεια του έτους με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων.

o   Πραγματοποίηση εκδρομών με συμμετοχή 500 πολιτών.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ž  Στο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με δ.τ. ‘ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ’ Δήμου Αλεξανδρούπολης λειτουργούν δώδεκα (12) Παιδικοί Σταθμοί στους οποίους φιλοξενούνται 575 νήπια ηλικίας 2,5 έως 5 ετών. Τα 300 νήπια φιλοξενούνται μέσω του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α., και 100 νήπια φιλοξενούνται δωρεάν για κοινωνικούς λόγους.

·         Εφτά (7) Παιδικοί Σταθμοί βρίσκονται στην πόλη της Αλεξανδρούπολης ,Τρεις (3) στο Δημοτικό διαμέρισμα Φερών, ο ένας λειτουργεί στον Πέπλο.

·         Δόθηκε σε λειτουργία  ο παιδικός σταθμός στον Απαλό.

·         Επαναλειτούργησε ο παιδικός σταθμός της Δ.Ε. Τραϊανούπολης , στα Λουτρά.

 

Οι Παιδικοί Σταθμοί παρέχουν ημερήσια διατροφή στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Το ημερήσιο διαιτολόγιο των Παιδικών Σταθμών ετοιμάζεται μετά από συνεργασία με την Παιδίατρο και διαιτολόγο. Σε συνεργασία με την Κοινωνική υπηρεσία μας (Ψυχολόγο και Κοινωνικούς Λειτουργούς), παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στο προσωπικό αλλά και στους γονείς. Οι Παιδικοί Σταθμοί μέσω της Παιδιάτρου τους παρέχουν ιατρική παρακολούθηση της υγείας, της σωματικής ανάπτυξης και αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των νηπίων κατά τακτά χρονικά διαστήματα επίσης τηρούνται ατομικοί φάκελοι υγείας όλων των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς.

Οι Παιδικοί Σταθμοί μετέχουν στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος (Πάρκο Χριστουγέννων – Αποκριάτικη Παρέλαση). Πραγματοποιούν ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων – εορταστικές εκδηλώσεις σε εθνικές ή θρησκευτικές γιορτές με ή χωρίς γονείς στο χώρο των παιδικών Σταθμών αλλά και στο Πάρκο Ανεξαρτησίας. Εμπλούτισαν το εκπαιδευτικό  πρόγραμμά τους με τη συμμετοχή μουσικού και γυμναστή. Παρέχουν στους υπαλλήλους τη δυνατότητα επιμόρφωσης σε θέματα που διευκολύνουν την επιτέλεση του έργου τους προγραμματίζοντας σεμινάρια σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Νομικού Προσώπου.

 

Άλλες Κοινωφελείς Δράσεις & Δράσεις Δημοσιότητας

·         Οι Καλαθούνες Αγάπης έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα Σουπερ Μαρκετ της πόλης και σε αρκετά σχολεία της Αλεξανδρούπολης, Φερών και άλλων οικισμών και τα είδη που συγκεντρώνονται προσφέρουν ανακούφιση σε συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

·         Συνεργασία με Μ.Κ.Ο και τοπικούς επιχειρηματίες  οι οποίοι σταθερά ενισχύουν το Κοινωνικό Παντοπωλείο μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

·         Συνεργασία με τους υποδηματοποιούς της πόλης μέσα από την οποία επιδιορθώθηκαν δωρεάν 700 ζευγάρια παπούτσια και αναδιανεμήθηκαν σε άπορους συμπολίτες μας.

·         Δράση συλλογής πλαστικών καπακιών, μέσα από την οποία το Πολυκοινωνικό προμηθεύτηκε ήδη δύο αναπηρικά αμαξίδια  τα οποία χρησιμοποιεί για τις ανάγκες συμπολιτών μας.

 

·         Το Πολυκοινωνικό όλα αυτά τα χρόνια έχει δημιουργήσει και συντονίζει ένα οργανωμένο δίκτυο Εθελοντών 150 ατόμων οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά και στηρίζουν το έργο του με ανιδιοτέλεια και ισχυρό ενδιαφέρον.

 

ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

 • Λειτούργησε εκσυγχρονισμένο σε υποδομές το Camping, το υδροθεραπευτήριο-ξενοδοχείο Τραϊανούπολης και ο θερινός κινηματογράφος “Φλοίσβος” (σε συνεργασία με την Κ.Λ.Α.)
 • Οργάνωση εκδήλωσης  “Γιορτής Κρασιού” 2016 με μεγάλη επιτυχία.
 • Συμμετοχή της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. στην πρόταση «TOURISM-e» στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του προγράμματος «Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020»,το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Πιστοποίηση της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δ. Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 που τεκμηριώνει τη διοικητική ικανότητα του φορέα προκειμένου να μπορεί να υποβάλλει και να υλοποιεί δράσεις στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με τον 'Οδηγό για την εκτίμηση της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020'
 • Δεντροφυτεύσεις  στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής .
 • Κατασκευή νέων καλαμωτών –στεγάστρων στο χώρο του camping
 • Έναρξη ωρίμανσης μελέτης για τον εκσυγχρονισμό των Ιαματικών Πηγών.
 • Αναγνώριση της Ιαματικής Πηγής ως φυσικός ιαματικός πόρος (ΦΕΚ
 • Φιλοξενία ομάδων (παραχώρηση δωματίων ) για τη διεξαγωγή αγώνων στην πόλη μας.
 • Αποπληρωμή όλων των χρεών της ΤΙΕΔΑ προς εφορία , ΙΚΑ

 

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

·         Εγκαίνια Δημοτικού Ωδείου

·         Εγκαίνια Δημοτικής Βιβλιοθήκης

·         Εγκαίνια Γραφείου Διασύνδεσης Αλεξανδρούπολης-Αγ. Πετρούπολης

·         Ενίσχυση των επαφών και των σχέσεων συνεργασίας με την Αγ. Πετρούπολη

·         Ενίσχυση των επαφών και των σχέσεων συνεργασίας με τον αδελφοποιημένο δήμο Μπουργκάς Βουλγαρίας

·         Εγκαίνια Ελληνικού Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών παρουσία της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.κ. Προκόπη Παυλόπουλου

·         Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Δ.Π.Θ.

·         Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων

·         Ελευθέρια 2016

·         1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μαθητικών- Νεανικών Χορωδιών “Orpheus Youth Festival

·         Γιορτή Κρασιού 2016

·         Απόκριες 2016

·         Πάρκο των Χριστουγέννων 2016

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Το Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης με εξέχουσα παρουσία στα πολιτιστικά γεγονότα της πόλης και συνεπές πάντα στις διοργανώσεις του, παρουσίασε κυλιόμενους κύκλους συναυλιών όπως κάθε χρονιά με θεματικές ενότητες, δηλαδή 5 μαθητικές συναυλίες όλων των σχολών στο Δημοτικό Θέατρο , μουσικοθεατρική παράσταση των τμημάτων της μουσικής προπαιδείας “Οι Μουσικοφύλακες και το πλοίο της χαράς”, αφιερώματα -παρουσιάσεις συνθετών,εμφανίσεις οργανικών  συνόλων και Μουσικής Δωματίου καθώς και επετειακές επετειακές συμμετοχές της Φιλαρμονικής Μπάντας παρούσας σε κάθε θρησκευτική, εθνική και κοσμική γιορτή, δηλαδή λιτανείες, παρελάσεις , περιφορές ,κάλαντα, φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Συναυλίες πραγματοποιήθηκαν στις αίθουσες εκδηλώσεων του Μύλου Μασούρα και στο Νέο Κτίριο του Ωδείου του οποίου τα εγκαίνια έγιναν με μεγάλη λαμπρότητα στις 16 Μαΐου.

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε πληθώρα εκδηλώσεων , όπως συναυλία εγχόρδων “Τι χρώμα έχει η Μουσική”, “ 'Ελάτε να ζωγραφίσουμε τη μουσική” , Αγιασμός για την νέα εκπαιδευτική χρονιά, με παράλληλο ρεσιτάλ εφήβων μαθητών,3 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, με τελευταία την συναυλία της Ορχήστρας και των Χορωδιών του Ωδείου στο  κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο , που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις , προβάλλοντας  ένα ευρωπαϊκό  επίπεδο ρεπερτορίου.

Οι χορωδίες του Ωδείου συμμετείχαν στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Νέων της Περιφέρειας και  στα εγκαίνια του Πάρκου Χριστουγέννων. Επίσης ενδεικτικά αναφέρουμε συναυλίες που δόθηκαν  στα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης, στο Σύλλογο Κυριών και Δεσποινίδων  και στα εγκαίνια  του Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στις πτυχιακές εξετάσεις του Ιουνίου δόθηκαν 4 πτυχία Βυζαντινής Μουσικής, 3 πτυχία Ενοργάνωσης, 4 πτυχία Αντίστιξης , 4 πτυχία Αρμονίας καθώς και 1 πτυχίο πιάνου.

Από την μετεγκατάσταση του Ωδείου στο καινούριο κτίριο υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για τις μουσικές σπουδές και ταυτόχρονα σημαντική αύξηση εγγραφών σε όλα τα επίπεδα σπουδών.

Από τον Οκτώβριο ξεκίνησε για πρώτη φορά  και το τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής με αποδέκτες παιδιά από 2,5 έως 4,5 ετών με την παρουσία των γονέων.

Παράρτημα Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης Δημοτικής Ενότητας Φερών

Στο Ωδείο Φερών το εκπαιδευτικό έτος ξεκίνησε με προσφορά δωρεάν μαθημάτων φλογέρας, για όλα τα παιδιά των Φερών και τη δημιουργία του μουσικού συγκροτήματος  μαθητών του Ωδείου”Silince banned” το οποίο δραστηριοποιήθηκε σε συναυλίες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Η παιδική χορωδία του Ωδείου εμφανίσθηκε στα Χορωδιακά Φεστιβάλ Νέων που οργάνωσε η Περιφέρεια, σε  συναυλίες  και μετά από πρόσκληση ερμήνευσε στο στούντιο της ΕΡΑ   χριστουγεννιάτικα κάλαντα σε πανελλήνια μετάδοση.

Η Φιλαρμονική Μπάντα του Ωδείου Φερών συμμετείχε στις παρελάσεις, περιφορές-λιτανείες, φεστιβάλ και σε κάλαντα του δρόμου στις Φέρες και σε όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Φερών.

Τον Φεβρουάριο και Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις οργάνων και θεωρητικών μαθημάτων στο Ωδείο .

Η χρονιά έκλεισε με εκδηλώσεις των καθηγητών και των μαθητών του τμήματος Μοντέρνας Μουσικής  στο Δημοτικό Θέατρο και στην Πλατεία των Φερών.

Εργαστήρι Εικαστικών

Το Εργαστήρι  Εικαστικών  λειτουργεί στο κτίριο της Πλατείας Πολυτεχνείου (Παλιού Δημαρχείου) κινείται σε πολλαπλά εκπαιδευτικά επίπεδα και είναι μέλος του Δικτύου Πόλεων.

 Τα μαθήματα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 6 έως 18 ετών καθώς και σε φοιτητές. Τα τμήματα διαμορφώνονται σε τέσσερις ηλικιακές βαθμίδες και προτείνονται οι αντίστοιχες θεματικές ενότητες.

Υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία θεατρική παράσταση που για την πραγματοποίηση της κατασκευάστηκαν μάσκες, κούκλες κουστούμια, σκηνικά καπέλα κ.λ.π. από τις καθηγήτριες και τους σπουδαστές του εργαστηρίου.

Οι εργασίες των σπουδαστών  παρουσιάσθηκαν όπως κάθε χρόνο με μεγάλη επιτυχία στην ετήσια έκθεση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του εργαστηρίου , την επισκέφτηκαν πολλά σχολεία και πλήθος κόσμου και απέσπασε επαινετικά σχόλια.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

·         Ολοκληρώθηκε η μεταστέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο νέο κτίριο, πρώην Καπνομάγαζο

·         Με το πρωτοποριακό Human Library project-Ανθρωποβιβλιοθήκη άνοιξε τις πύλες της η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης (Φεβρουάριος 2016)

·         Αγαπώντας (σ)τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης/Δράση -Αφιέρωμα στην ερωτική ποίηση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αλεξανδρούπολης και του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού Έβρου (Φεβρουάριος 2016)

·         Εγκαίνια της νέας Δημοτικής Βιβλιοθήκης(Καπνομάγαζο) (Μάιος 2016)

·         Εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Ένα φτερό»/Δράση «Ένα φτερό-Οι θησαυροί στις τσέπες μας για παιδιά από 9 έως 12 χρονών (Ιούνιος 2016)

·         Συμμετοχή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη δράση «Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας 2016» (Ιούνιος 2016). Συμμετείχαν 120 παιδιά και 22 εθελοντές-εμψυχωτές.

·         Εργαστήριο φωτογραφίας για μικρούς «εξερευνητές» από το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης/Δράση στα πλαίσια του προγράμματος «Γίνε εξερευνητής του κόσμου-Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2016 (Ιούλιος 2016)

·         Το wheeling2help στην Αλεξανδρούπολη/Δράση ποδηλατοβόλτας που ξεκίνησε από την Κωνσταντινούπολη και τελείωσε στο Ηράκλειο με σκοπό να αγοραστούν 100 αμαξίδια για παιδιά με αναπηρία σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα.  (Αύγουστος 2016)

·         Στα «ροζ» η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης για τον καρκίνο του μαστού/Η Δημοτική Βιβλιοθήκη φωτίστηκε στα ροζ στο πλαίσιο εκστρατείας ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού σε συνεργασία με το σύλλογο καρκινοπαθών και Φίλων Ν. Έβρου «Συνεχί-ΖΩ» (Νοέμβριος 2016)

·         Το «The Language Project» στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης/Δράση εκμάθησης ισπανικών σε όσους έχουν μητρική γλώσσα τα ελληνικά (Νοέμβριος 2016)

·         Η Ευχή μου για το 2017/Δράση για αναγνώστες ηλικίας από 8 έως 12 ετών σε ένα δίωρο εργαστήριο ευχών (Δεκέμβριος 2016)

·         Αγορά 259 νέων βιβλίων

·         3.500 βιβλία εισήχθησαν ως δωρεά από πολίτες

·         Περισσότερα από 1.100 άτομα έγιναν μέλη της Βιβλιοθήκης

·         Περισσότεροι από 1.000 μαθητές επισκέφτηκαν τη Βιβλιοθήκη και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δράσεις

·         Φιλοξένησε 42 εκδηλώσεις-βιβλιοπαρουσιάσεις-σεμινάρια ως πολιτιστικό κέντρο

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 • Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης (Μάρτιος 2016)
 • Αποκριάτικες Εκδηλώσεις Δήμου Αλεξανδρούπολης (Μάρτιος 2016)
 • Δράσεις κατά της σχολικής βίας (Μάρτιος 2016)
 • Άφιξη Ολυμπιακής φλόγας (Απρίλιος 2016)
 • Καθαρισμός της πλατείας του Φάρου από τους εθελοντές μας (Απρίλιος 2016)
 • Συμμετοχή των εθελοντών μας στη 17η Διεθνή Έκθεση Alexpo με δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά (Μάιος 2016)
 • Γιορτές για τα 3 χρόνια του Εργαστηρίου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Μάιος 2016)
 • Παροχή βοήθειας στην ποδοσφαιρική ομάδα Καππαδοκία , στο τουρνουά που διοργάνωσε για τα μικρά παιδιά (Μάιος 2016)
 • Εθνικός τμήμα ακαδημιών ποδοσφαίρου, δραστηριότητες και ομιλίες από τους εθελοντές μας. (Ιούνιος 2016)
 • Έναρξη καλοκαιρινού εκπαιδευτικού προγράμματος 2016 (Ιούνιος 2016)
 • Συμμετοχή στις δράσεις για την εορτή της Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη (Ιούνιος 2016)
 • Συμμετοχή με παιδικές δραστηριότητες στην 25η έκθεση βιβλίου Αλεξανδρούπολης (Ιούλιος 2016)
 • Παροχή βοήθειας των εθελοντών  μας στο 2ο Φεστιβάλ Via Egnatia Run (Σεπτέμβριος 2016)
 • Γιορτή λήξης καλοκαιρινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Σεπτέμβριος 2016)
 • Παροχή βοήθειας των εθελοντών μας στο Run Greece 2016 (Οκτώβριος 2016)
 • Βράβευση εθελοντών για τη συμμετοχή τους στοRun Greece (Οκτώβριος 2016)
 • Έναρξη χειμερινών τμημάτων 2016-2017 (Οκτώβριος 2016)
 • Παροχή βοήθειας στην προετοιμασία Πάρκου Χριστουγέννων (Νοέμβριος 2016)
 • Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων  (Νοέμβριος 2016)
 • Συμμετοχή του Γραφείου Εθελοντισμού Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Σπιτάκι των Ευχών στο  Πάρκο Χριστουγέννων (Δεκέμβριος 2016)
 • Δενδροφύτευση  στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού 2016 (Δεκέμβριος 2016)
 • Συμμετοχή των εθελοντών μας στις δράσεις που διοργανώθηκαν για τα Special Olympics (Δεκέμβριος 2016)
 • Παροχή βοήθειας στον Εθνικό τουρνουά στίβου «Ορφικός»

 

Κ.Δ.Β.Μ. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αφορούν στη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων, μέσα στο 2016 υλοποιήθηκαν εβδομήντα δύο (72) επιμορφωτικά προγράμματα με εθελοντές Εκπαιδευτές και συμμετείχαν  πάνω από  1.300   δημότες. Τα   έξι (6) εκ των οποίων ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας με άλλους φορείς (προγράμματα άλλων φορέων που διαμορφώθηκαν με τη συνεργασία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης)

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης

Κατά το ημερολογιακό έτος 2016 το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας υλοποίησε ένα σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων. Όλα τα προγράμματα και οι δράσεις του Μουσείου σχεδιάζονται και υλοποιούνται προκειμένου να υποστηρίξουν κάποιους από τους σκοπούς λειτουργίας του Μουσείου όπως είναι η διαφύλαξη της πολιτισμικής κληρονομιάς, η εκπαίδευση, η ψυχαγωγία και η κοινωνικοπολιτισμική εμψύχωση.

Η ξενάγηση στην έκθεση του Μουσείου απευθύνεται τόσο στους ελεύθερους επισκέπτες όσο και σε προγραμματισμένες επισκέψεις σχολικών τάξεων ή άλλων ομάδων. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν σχεδιασμένα ώστε να υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση με την έκθεση του Μουσείου αλλά και να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολείων σύμφωνα πάντα με το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν υποστήριζαν γνωστικά αντικείμενα όπως αυτό της αειφόρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των φυσικών επιστημών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:

·         Ανακύκλωση

·         Η χελώνα καρέτα – καρέτα

·         Αποστολή στο Διάστημα

·         Ταξίδι στην πόλη του μέλλοντος

·         Ζεοθράκη

·         Ανακαλύπτοντας το βασίλειο του Ποσειδώνα

·         Οι μαθητές μαθαίνουν παίζοντας σκάκι

Επιπρόσθετα υλοποιήθηκαν ένα σύνολο δράσεων, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, πολιτιστικούς συλλόγους και ομάδες, οι οποίες ήταν ανοιχτές για το ευρύ κοινό. Τέτοιες δράσεις ήταν μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, ημερίδες κ.α.

Συνοψίζοντας, ένα σύνολο ατόμων (1.758 μαθητές, 273 στρατιώτες, 420 μεμονωμένοι επισκέπτες) επισκέφτηκε το Μουσείο τόσο για να συμμετάσχει σε κάποια από τα οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις όσο και ως απλός επισκέπτης. Το κοινό του Μουσείου ήταν κατά κύριο λόγο ανήλικοι επισκέπτες που συνοδεύονταν από τους υπευθύνους εκπαιδευτικούς, παράλληλα όμως στους επισκέπτες του Μουσείου συμπεριλαμβάνονταν τόσο ενήλικοι όσο και οικογένειες.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αλεξανδρούπολης βρίσκεται σε μια διαδικασία αναστοχασμού της πρότερης πορείας του με σκοπό τον επαναπροσδιορισμό των στόχων του τόσο ως προς την ευθύνη του για την διαφύλαξη και προώθηση της πολιτισμικής και πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζεται με το φυσικό πλούτο του τόπου μας όσο και ως προς την δραστηριοποίηση του μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις οργανωμένες δράσεις ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες μουσειολογικές και μουσειοπαιδαγωγικές απαιτήσεις για ένα ανοιχτό βιωματικό διαδραστικό Μουσείο.

 

Επιτροπή Ισότητας Φύλων Δήμου Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Π.ΙΣ.)

 • Με αφορμή τον εορτασμό της «Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας» πραγματοποιήθηκε κεντρική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης με τίτλο «Η Ζωή είναι Γυναίκα» (Μάρτιος 2016)
 • Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας διανεμήθηκε φυλλάδιο και ενημερωτικό υλικό για την αποφυγή γεννήσεων παιδιών με μεσογειακή αναιμία (σε συνεργασία με το Σύλλογο Αιμοδοτών Ν. Έβρου) (Μάρτιος 2016)
 • Πραγματοποιήθηκαν δωρεάν ψηφιακές μαστογραφίες για όλες τις ανασφάλιστες γυναίκες (σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μαιευτικής και Γυναικολογίας & Διευθυντή Οικογενειακού Προγραμματισμού Δ.Π.Θ.) (Μάρτιος 2016)
 • Πραγματοποιήθηκε ημερίδα: “Καρκίνος μαστού: Σύγχρονη γνώση –Ολοκληρωμένη φροντίδα από την πρόληψη ως την αποθεραπεία” σε συνεργασία με τη Διοίκηση του Επιμελητηρίου Ν. Έβρου (Μάρτιος 2016)
 • Πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες με ιατρικό περιεχόμενο στην Αλεξανδρούπολη, Φέρες και Τραϊανούπολη (Μάρτιος 2016)
 • Διανεμήθηκε υλικό σε μαθητές νηπιαγωγείων με αφορμή τη μέρα της Μητέρας (Μάιος 2016)
 • Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης κεντρική εκδήλωση (Νοέμβριος 2016)

 

Μέσω του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας  ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Πολυκοινωνικό πραγματοποίησε:

 • ΔΩΡΕΑΝ 790 μετρήσεις οστικής πυκνότητας με υπερηχογράφημα πτέρνας από ειδικευμένο προσωπικό
 • 150 ψηφιακές μαστογραφίες σε άνεργες  και ανασφάλιστες  δημότισσες
 • Μετρήσεις σακχάρου (περίπου 1000 δημότες)
 • Ομιλία του κ. Ταρτανή Ιωάννη, με θέμα την πρόληψη και την θεραπεία της  οστεοπόρωσης.
 • Ομιλία για τη σωστή χρήση των Αντιβιοτικών

Συμμετοχή

·         στην πανελλαδική εκστρατεία με θέμα ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ (Μάιος 2016)

 • στην 1η Περιφερειακή Συνάντηση Εργασίας στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη  (Φεβρουάριος 2016)
 • στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ στη Μήλο
 • στη 14η Συνάντηση εργασίας του ΕΔΔΥΠΠΥ στην Αθήνα (Νοέμβριος 2016)