• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ειδική δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 03/05/ 2017 και ώρα 19:30 18/4/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ   

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                               Αλεξανδρούπολη 18 /04/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        Αριθ. Πρωτ:  16022

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους φορείς της πόλης στην ειδική δημόσια συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη  03/05/ 2017 στην Αίθουσα Δημοτικού  Συμβουλίου  και ώρα 19:30 με τα παρακάτω θέματα:

 

« Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής»

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως Τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ 14 του Ν.3731/2008)

 

και

 

«Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης»

( σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010)

 

 

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

 ________________________________________________

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Κωνσταντίνος Γκοτσίδης