• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
Ακύρωση της αριθμ. πρωτ. 711/29-03-2017 ανακοίνωσης μας 10/4/2017

                                                                                                      

                                                                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αλεξ/πολη                 07-04-2017

ΝΟΜΟΣ  ΕΒΡΟΥ                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:                      807

¨ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ¨

«ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ»

ΔΗΜΟΥ  ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 

Δ/νση.    : Γ. Καρτάλη 2

Πληροφ.:  Μοσχίδου Α.

Τηλ.       : 25510 53 225-83 012

FAX       : 25510- 38 713

E-mail  : ps@alexpolis.gr

 

 

 ΘΕΜΑ: «Ακύρωση της αριθμ. πρωτ. 711/29-03-2017 εκδοθείσας  ανακοίνωσης  μας για

                σύναψη  Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

                Προγράμματος  Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 2014-2020»

 

 

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η   31η /2017

 

του  Προέδρου του Δ.Ν.Π.

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.      Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4430/2016

2.      Κατόπιν διαπίστωσης προδήλου σφάλματος στην εκδοθείσα Ανακοίνωσή μας με αρ. πρωτ. 711/29-03-2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 2014-2020» ενός (1) ατόμου Π.Ε. Παιδαγωγού για τη στελέχωση της Δομής «Παράρτημα Ρομά Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης» και ειδικότερα ως προς τα βαθμολογούμενα κριτήρια που αναφέρονται σ΄ αυτήν, τα οποία από παραδρομή διαφοροποιούνται των αποκλειστικά οριζομένων στο άρθρο 74 του Ν. 4430/2016

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

 

Ακυρώνουμε την εκδοθείσα Ανακοίνωσή μας  με  αριθμ. πρωτ. 711/29-03-2017 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 2014-2020»  ενός (1) ατόμου Π.Ε. Παιδαγωγού για τη στελέχωση της Δομής «Παράρτημα Ρομά  Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξανδρούπολης».

 

 

 

                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                                       

                                                                                                              ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ