• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΕΤΑΡΤΗ 05/04/2017 και ώρα 18:00 31/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

Ε-mail : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αλεξανδρούπολη 30/03/2017

Αριθ. Πρωτ. : 13806

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΕΤΑΡΤΗ 05/04/2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010), για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1.Αποδοχή δωρεάς δεκαπέντε -15- στολών από τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης , προς το Δήμο Αλεξανδρούπολης . (Εισηγ. κ. Βραχιόλογλου Στυλιανός)

2. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης στον ΄Αρειο Πάγο κατά της υπ΄αριθ.97/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης(Διαδικασία Μικροδιαφορών) εκδοθείσας έπειτα από την από 21.7.2016 αγωγή της ανωτέρω ευρισκομένης υπό εξώδικο συμβιβασμό «Γ. ΓΚΙΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ»,ως καθολικού διαδοχου του συγχωνευθέντος Δήμου Τραϊανούπολης.(Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης)

3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης , μελέτης και όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας ζωοτροφών . (Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος)

4. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης για την παροχή υπηρεσίας “ Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για την λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων του Δήμου”.(Εισηγ. κ. Μάκρας Απόστολος)

5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών. (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κωνσταντίνος)

6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας: “ Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ( χιονοπτώσεις – παγετός – πλημμύρες) ”.(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

7. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών μειοδότη και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο: “ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ”. (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

8. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας: “ Προμήθεια αλατιού για εκχιονισμό ”.(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

9. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας: “ Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ( χιονοπτώσεις – παγετός – πλημμύρες) ”.(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

10. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και όρων διακήρυξης για την ανάθεση της προμήθειας: “ Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Αλεξανδρούπολης και Τραϊανούπολης για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ”.(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)

11. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού, ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

12. Έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος, διάθεση πίστωσης και του τρόπου εκτέλεση της υπηρεσίας “ Καθαρισμός ακτών 2017 ”. (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρήστος)

13. Έγκριση δαπάνης, έγκριση - διάθεση πίστωσης και των όρων της μελέτης για την προμήθεια (ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION) .(Εισηγ. Σιδεράς Βαγγέλης)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ