• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΕΥΤΕΡΑ 20/03/2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο 16/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πληροφορίες : Ζ. Ντόλιου

Τηλέφωνο : 2551350128,2551350127

                                                Αλεξανδρούπολη 16/03/2017
                                                Αριθ. Πρωτ. : 11205

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. κ. Μυτιληνό Ευάγγελο

2. κ. Ιντζεπελίδου – Συτμαλίδου Ελένη

3. κ. Παντελίδη Γεώργιο

4. κ. Γερακόπουλο Χρήστο

5. κ. Μπίκο Χρήστο

6. κ. Τρέλλη Φανή

7. κ. Γουμενίδη Ευάγγελο

8. κ. Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Γραφείο Δημάρχου

2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Ουζουνίδη Γεώργιο

Β) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

Γ) κ. Αετόπουλο Κυριάκο

3.Αναπληρωματικά μέλη μειοψηφίας

Α) κ. Δευτεραίο Σάββα

Β) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

6.κ. Ξανθόπουλο Χρυσόστομο , Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αλεξ/πολης

7. Εισηγητές των θεμάτων:

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ 20/03/2017 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010), για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

1.Έγκριση όρων διακήρυξης για την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (με δημοσίευση) της εργασίας συντήρησης και επισκευής ελαστικών οχημάτων – Μ.Ε.. (Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

2.Εισήγηση για υπαγωγή της ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΕ στις διατάξεις του Ν. 4152/2013 (Υποπαράγραφος Α2, Διατάξεις για την πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών). (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γεώργιος)

3. Έγκριση των δαπανών και διάθεση σχετικών πιστώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Καραμελίδου Σταματία)

4. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτογενούς αιτήματος , δέσμευσης διάθεσης πιστώσεων ,έγκρισης όρων μελέτης και διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, προμήθειας φαρμάκων και αναλωσίμου υγειονομικού υλικού έτους 2017 » . (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης όρων διακήρυξης και μελέτης του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής ταχυμεταφορικών υπηρεσιών Δήμου Αλεξανδρούπολης.(Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, δέσμευση πίστωσης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια χημικών για απολύμανση και επεξεργασία νερού κολυμβητικών δεξαμενών ανοιχτού κολυμβητηρίου Φερών. (Εισηγ. κ. Γρηγοράκη Βαρβάρα)

7. Έγκριση δαπάνης, έγκριση - διάθεση πίστωσης και των όρων της μελέτης για την παροχή υπηρεσίας για την Απομαγνητοφώνηση πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης έτους 2017. (Εισηγ. κ. Σιδεράς Ευάγγελος)

8. Έγκριση - διάθεση πίστωσης και τρόπου εκτέλεσης , για την εργασία :

«ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ , ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ. (Εισηγ. κ. Σιδεράς Ευάγγελος )

9. Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθ. Α238/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Ποτουρίδης Γ. Χαράλαμπος ΕΠΕ) .(Εισηγ. κ. Μπίκος Μιχαήλ )

10. Νομική Υποστήριξη Αιρετών (κ. Ουζουνίδη Γεώργιου) και Υπαλλήλων του ευρύτερου Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης )

11. Νομική Υποστήριξη Αιρετών και Υπαλλήλων(των κ.κ. Νίκου Μητηλέτση και Δήμητρας Τσορλιανού ) του ευρύτερου Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δημοσθένης )

12. Ορισμός υπολόγου για έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.000,00 ευρώ (για την έκδοση παραβόλων ελέγχου οχημάτων του Δήμου μας από το Κ.Τ.Ε.Ο.) (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χρήστος)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ