• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1/3/2017

             

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αλεξ/πολη:  01-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Αριθμ.Πρωτ: 8839

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση: Λ.Δημοκρατίας 306

Ταχ. Κωδ.: 68 100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Πληροφορίες: Μπόμπουλα   Νίκη 

Τηλέφωνο: 25510-64245

Fax.: 25510 64215

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

              Ανακοινώνουμε ότι στην Λ. Αγορά Αλεξ/πολης υπάρχουν οι εξής κενές θέσεις :

Α:Θέσεις: 28,36-37,40-41,61-62,116-117,172-173,182,223-224-225, 505-506-507,508-509-510,517-518-519,520-521-522

523-524-525,526-527,528-529,532,534-535,536-537,538-539-540. Αποκλειστικά και μόνο για προϊόντα Πρωτογενούς Τομέα (για παραγωγούς και επαγγελματίες).

 

Β: Θέση  200, για

Νωπά  αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδά­των, ιχθυοκαλλιέργειας.

 

Γ: Θέσεις : 

283-284-285,289-290,294-295,309-310,311-312,322-323,338-339-340,353-354-355, 366-367-368,383-384, 387-388-389, 409-410-411, 412-413,414-415,416-417-418, 429-430, 441-442, 451-452, 478,482,492.

Αποκλειστικά  και μόνο για ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ’ επαγγελματιών που συμμετέχουν ήδη στη λαϊκή και πωλούν  προϊόντα Μεταποίησης (επαγγελματίες που δεν πωλούν αγροτικά προϊόντα) .

 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α’118) ‘’Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις’’, και την  6/2017  απόφαση της Ε.Π.Ζ. όσοι επιθυμούν να λάβουν τις κενές θέσεις ή να βελτιώσουν τις ήδη κατεχόμενες θέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης,  Λ.Δημοκρατίας 306 (Γραφείο 109), μέχρι 27/03/2017 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

        Η μοριοδότηση των ενδιαφερομένων για την κατανομή των θέσεων θα γίνει σύμφωνα με :

      1.Την παλαιότητα της άδειας .

      2.Την Ηλικία του Δικαιούχου.

      3.Το ποσοστό αναπηρίας.

      4.Τον αριθμό των τέκνων και εξέταση περιπτώσεων μονογονεϊκών οικογενειών.

      5.Τις ημέρες συμμετοχής στις υπόλοιπες Λαϊκές Αγορές.

 

 

         Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει, μαζί με την αίτηση να προσκομίσουν όποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά απαιτούνται:

1.   Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.

2.    Φωτοτυπία ταυτότητας.

3.    Πιστοποιητικό από τις Υγειονομικές Επι­τροπές των Κέντρων         Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε περίπτωση αναπηρίας.

4.    Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο για τέλη χρήσης Λ. Αγοράς (όσοι     ενδιαφέρονται για αλλαγή ή βελτίωση θέσης).

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:

 Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων