• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΤΡΙΤΗ 21/02/2017 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο 17/2/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           

Πληροφορίες :  Ζουμπουλιά  Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail            : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αλεξανδρούπολη: 16/02/2017

                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 6894

 

                 

 

       ΠΡΟΣ:

  1. κ.Γερακόπουλο Χρήστο 

  2. κ.Ουζουνίδη Γεώργιο

  3. κ.Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ.Βαμβακερό Αντώνιο

  5. κ.Ζητάκη Παναγιώτη

  6. κ.Μιχαηλίδη Παύλο

  7. κ.Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

  8. κ.Τρέλλη Φανή

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου  Κωνσταντίνο

Β) κ. Μπίκο Χρήστο

Γ) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6.κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου

  7.Εισηγητές των θεμάτων

 

 

    Σας καλούμε να προσέλθετε την ΤΡΙΤΗ   21/02/2017 και ώρα 12:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου,  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010),  για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

1.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της Προμήθειας Οικίσκων για την Κατασκήνωση. (Εισηγ. κ. Τάτσιλη Αθανασία)

2. Λήψη απόφασης ΟΕ έγκρισης πρακτικού  διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου, για την “προμήθεια χημικών Κολυμβητηρίου του Δήμου Αλεξ/πολης. (Εισηγ. κ. Μόκαλη Αθανασία)

3. Ακύρωση της αριθ. 418/2016  της Απόφασης Ο.Ε. με θέμα  :  «Έγκριση  πρακτικού συνοπτικού (πρόχειρου)  μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου:' ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ' (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

4. Έγκριση  πρακτικού συνοπτικού (πρόχειρου)  μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου:' ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ' (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

5.Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού  για την έγκριση του Πρακτικού IV της ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή του αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων  (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης”. (Εισηγ.κ. Αμοιρίδης Ισ )

                                                                        

 

       Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές  τους, προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.                                                      

                                                     

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ