• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 25/01/2017 ημέρα Tετάρτη και ώρα 17:30 20/1/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -

Αλεξανδρούπολη  20/01/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ.: 2220

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  25/01/2017  ημέρα Tετάρτη  και ώρα 17:30 , προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 

1.    Αιτήσεις – Ενημερώσεις

2.    Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε θέσεις των κλάδων:

1.ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (Απορριμματοφόρων): θέσεις 4                2.ΥΕ16 Εργατών Γενικά- Συνοδοί Απορριμματοφόρων : θέση 1,   ανταποδοτικών υπηρεσιών ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

3.    Ορισμός μελών επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4.    Επιστροφή καταβληθέντων ποσών που αφορούν τέλη κατάληψης χώρου από παραγωγούς( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5.    Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Αρδανίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρδανίου  ¨ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ¨( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

6.    Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Α΄δόσης 2017 των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

7.    Ορισμός Επιτροπής Οριστικής παραλαβής  του έργου «Αναβάθμιση και επέκταση του Δημοτικού Ωδείου» (Εισηγ. :κ. Γερακόπουλος Χ.)

8.    Συγκρότηση « Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών» για το έτος 2017 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)

9.    Άσκηση ενδίκων μέσων για παράδοση των βιβλίων- στοιχείων Εκκαθάρισης ΔΕΠΕΑ (Εισηγ. Ουζουνίδης Γ.)

10. Απολογισμός έτους 2016 και Προγραμματισμός έτους 2017 του Αυτοτελούς Γραφείου Δια Βίου Μάθησης ( Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

 

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αγγλιάς Θεόδωρος