• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου
ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΕΥΤΕΡΑ 16/01/2017 και ώρα 13:00 12/1/2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           

Πληροφορίες :  Ζουμπουλιά  Ντόλιου

Τηλέφωνο      : 2551350128,2551350127

Ε-mail            : ntolioulitsa@yahoo.gr

Αλεξανδρούπολη: 12/01/2017

                                                                    Αριθ. Πρωτ.: 974

 

                 

 

       ΠΡΟΣ:

  1. κ.Γερακόπουλο Χρήστο 

  2. κ.Ουζουνίδη Γεώργιο

  3. κ.Παντελίδη Γεώργιο

  4. κ.Βαμβακερό Αντώνιο

  5. κ.Ζητάκη Παναγιώτη

  6. κ.Μιχαηλίδη Παύλο

  7. κ.Θυμιανίδη Κωνσταντίνο

  8. κ.Τρέλλη Φανή

 

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου

 

  2.Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας

Α) κ. Χατζηαναγνώστου  Κωνσταντίνο

Β) κ. Μπίκο Χρήστο

Γ) κ. Τσονίδου – Σκεύα Ελισάβετ

 

  3.Αναπληρωματικά μέλη  μειοψηφίας

Α) κ. Βουλγαρίδη Νικόλαο

 

  4.κ. Μπίκο Μιχαήλ, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  5.κ. Παπατζελίδη Δημοσθένη, Νομικό Σύμβουλο Δήμου Αλεξ/πολης

  6.κ. Ξανθόπουλο  Χρυσόστομο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου

  7.Εισηγητές των θεμάτων

 

 

    Σας καλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ   16/01/2017 και ώρα 13:00 στο Δημαρχείο, στο Γραφείο Δημάρχου,  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με την παρ. 6 , του άρθ. 75, του Ν. 3852/2010),  για συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας συνημμένης διάταξης:

 

1.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

2.Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για τη λήψη δανείου 2.900.000 ευρώ για την κατασκευή σφαγείου στις Φέρες. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γεώργιος)

3.Ακύρωση της υπ ΄ αριθμ. 154/2016 απόφασης    Ο.Ε., σχετικά με την «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος, διάθεσης πίστωσης και των όρων διακήρυξης του έργου ¨Επισκευή και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ » (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

4.Ακύρωση  της υπ΄ αριθμ. 219/2016 απόφασης Ο.Ε. σχετικά με τη «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου ¨Επισκευή και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αλεξανδρούπολης¨» (Εισηγ. κ. Γερακόπουλος Χρήστος)

 

 

 

       Σε περίπτωση κωλύματος, παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές  τους, προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.                                                      

                                                     

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ