• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
|
Προσκλήσεις ΔΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 16/01/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 12/1/2017

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -

Αλεξανδρούπολη  12/01/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. Πρωτ.: 979

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

   Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως την   16/01/2017  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00 , να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

 

1.    Αιτήσεις – Ενημερώσεις

2.    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, έως ένα δίμηνο για το έτος 2017 ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

3.    Απροθυμία της αγοράς προς χρηματοδότηση του δανείου των 2.900.000 ευρώ για την κατασκευή του σφαγείου στις Φέρες ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

4.    Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για τη λήψη δανείου 2.900.000 ευρώ για την κατασκευή σφαγείου στις Φέρες ( Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

5.     Αποδοχή δημιουργίας ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού για την υλοποίηση του ΧΠ του Πράσινου Ταμείου του άξονα 4 – Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

6.    Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Σποραδικές αποκαταστάσεις επί της συνδετήριας οδού Τριφυλλίου   με την εθνική οδό» ( Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

7.    Έγκριση παράτασης αρχικής & συμπληρωματικής σύμβασης  του υποέργου  1: «Αποχέτευση Φερών» του έργου «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Φερών (αναθεώρηση οριστικής μελέτης 1984) (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

8.    Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακής σήμανσης έργου «Κατασκευή βάσεων & τοποθέτηση καμπινών NGA στη Θυμαριά & Γεμιστή Έβρου» (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

9.    Ακύρωση της 270/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου “Eπισκευή και συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Αλεξανδρούπολης” (Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χρ.)

10. Έγκριση αίτησης παραίτησης της κ. Καπαταγίδου Μαρίας από μέλος του Δ.Σ. της Ιδιότυπης Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας και αντικατάσταση της (Εισηγ: κ. Γκότσης Ν.)

11. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Πεϊχαμπέρη Πασχάλη από μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για επαγγελματικούς λόγους (Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

12. Έγκριση μετακίνησης του Δημοτικού Σύμβουλου, κ. Ζητάκη Παναγιώτη, στην Αθήνα, στις 20 Ιανουαρίου, για συμμετοχή του στο Δ.Σ του Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας ( Εισηγ: κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

 

Η παρούσα να επιδοθεί στον / στην κ.

 

 

 

και να τοιχοκολληθεί στην εξώθυρα του Δημαρχείου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Αγγλιάς Θεόδωρος